Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409)

Data ogłoszenia:2007-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 39

Strona 1 z 3
4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409) (2007/639/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Państwa członkowskie przekazują Komisji dane i informacje wymagane w art. 12 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 na formularzu ustanowionym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zobowiązuje państwa członkowskie do regularnego przekazywania Komisji różnych danych i informacji. Do celów przekazywania tych danych i informacji opracowuje się wspólny formularz. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 29 dyrektywy Rady 67/548/EWG (2),

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 października 2007 r.

(3)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. (2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 850).

L 258/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2007

ZAŁĄCZNIK Formularze do celów przekazywania danych i informacji na podstawie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych A. Roczne sprawozdanie na temat kontroli produkcji i wprowadzania do obrotu (art. 12 ust. 2) Sekcja I: Informacje ogólne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Państwo członkowskie: Nazwisko i tytuł urzędnika wyznaczonego do kontaktów: Pełna nazwa instytucji: Adres pocztowy: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: Data sporządzenia sprawozdania (dd/miesiąc/rrrr): Sekcja II: Kontrola produkcji i wprowadzania do obrotu 1. Produkcja substancji wymienionych w załączniku I lub II do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 (zwanym dalej „załącznikiem I lub II”) Rok, którego dotyczy sprawozdanie: Czy w okresie objętym sprawozdaniem w danym państwie członkowskim wyprodukowano jakiekolwiek chemikalia wymienione w załączniku I lub II (Tak/Nie) Jeżeli odpowiedź na pytanie 1.2 brzmi „tak”, proszę podać nazwę i ilość (w kg) wyprodukowanej substancji. Wprowadzanie do obrotu substancji wymienionych w załączniku I lub II Rok, którego dotyczy sprawozdanie: Czy w okresie objętym sprawozdaniem w danym państwie członkowskim wyprodukowano lub z danego państwa członkowskiego wywieziono jakiekolwiek chemikalia wymienione w załączniku I lub II (Tak/Nie) 1 Jeżeli odpowiedź na pytanie 2.2 brzmi „tak”, proszę podać nazwę substancji i ilość jaką wprowadzono do obrotu i/lub wywieziono (w kg). W przypadku wywozu lub przywozu proszę podać kraj wywozu lub przywozu.

1.1. 1.2.

1.2.1. 2. 2.1. 2.2.

2.2.1.

B. Trzyletnie sprawozdanie na temat stosowania rozporządzenia (WE) nr 850/2004 (art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 3) Sekcja I: Informacje ogólne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Państwo członkowskie: Nazwisko i tytuł urzędnika wyznaczonego do kontaktów: Pełna nazwa instytucji: Adres pocztowy: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: Data sporządzenia sprawozdania (dd/miesiąc/rrrr):

4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/41

Sekcja II: Zapasy 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 44 z 20074.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

 • Dz. U. L258 - 29 z 20074.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i siedmiu zastępców członków z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L258 - 27 z 20074.10.2007

  Dyrektywa Rady 2007/61/WE z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L258 - 25 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarze ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 23 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w Morzu Bałtyckim w obszarze ICES III b, c oraz d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dz. U. L258 - 21 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L258 - 19 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2007 z dnia 2 października 2007 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L258 - 17 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 15 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sierra Mágina (CHNP))

 • Dz. U. L258 - 13 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Münchener Bier (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 9 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 września 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L258 - 7 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 6 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego

 • Dz. U. L258 - 3 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L258 - 1 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.