Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 259 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 228/05/COL z dnia 21 września 2005 r. dotycząca wydania zawiadomienia pt. „Wytyczne w sprawie stosowania art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii”

Data ogłoszenia:2007-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 259 POZ 1

Strona 1 z 64
4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/1

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 228/05/COL z dnia 21 września 2005 r. dotycząca wydania zawiadomienia pt. „Wytyczne w sprawie stosowania art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii”

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 53


i art. 55,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru

i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 25 ust. 1,

PO KONSULTACJI Z Komitetem doradczym ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominującej

oraz z Komisją Europejską,

MAJĄC NA UWADZE, że Komisja Europejska przyjęła zawiadomienie pt. „Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do porozumień o transferze technologii” (3),

MAJĄC NA UWADZE, że przytoczone zawiadomienie ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru

Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że niezbędne jest zapewnienie przedsiębiorstwom wytycznych poprzez wskazanie im

zasad stosowania art. 53 Porozumienia EOG w odniesieniu do porozumień o transferze technologii,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa

na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „Ogólne” zamieszczonej na końcu załącznika XIV do

Porozumienia EOG Urząd Nadzoru, po konsultacji z Komisją Europejską, ma przyjąć akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, w celu utrzymania równych warunków konkurencji,

(1) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. (2) Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. (3) Dz.U. C 101 z 27.4.2004, str. 2.

L 259/2

PL

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2007

1.

Wydaje się następujące zawiadomienie, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji „Wytyczne w sprawie stosowania art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii”. Językiem autentycznym niniejszej decyzji oraz zawiadomienia zamieszczonego w załączniku jest język angielski. Zawiadomienie zostanie opublikowane w sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w suplemencie EOG. Państwa EFTA otrzymają informację w postaci kopii decyzji wraz z załącznikiem. Komisja Europejska otrzyma informację w postaci kopii decyzji wraz z załącznikiem.

2.

3.

4. 5.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2005 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA Einar M. BULL Przewodniczący Kurt JÄGER Członek Kolegium

4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 259/3

„ZAWIADOMIENIE URZĘDU NADZORU EFTA

do kategorii porozumień o transferze technologii (zwane dalej »rozporządzeniem nr 772/2004«) (4).

Wytyczne w sprawie stosowania art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii

2.

A.

Niniejsze zawiadomienie wydaje się na podstawie zasad zawartych w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej »Porozumieniem EOG«) oraz Porozumieniu między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanym dalej »Porozumieniem o nadzorze i trybunale«).

Celem wytycznych jest określenie zasad stosowania rozporządzenia nr 772/2004, a także art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii, które wykraczają poza zakres rozporządzenia nr 772/2004. Rozporządzenie nr 772/2004 oraz wytyczne nie naruszają potencjalnego równoległego stosowania art. 54 Porozumienia EOG do porozumień licencyjnych (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 259 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.