Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 877/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do powiadamiania o cenach na rynkach pewnych świeżych owoców i warzyw, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 4

L 26/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 100/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 877/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do powiadamiania o cenach na rynkach pewnych świeżych owoców i warzyw, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 877/2004,


uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 877/2004 wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się pozycję „Sofia (BG)” do wykazu reprezentatywnych rynków następujących produktów: „Pomidory”, „Bakłażany”, „Arbuzy”, „Melony”, „Morele”, „Brzoskwinie”, „Winogrona stołowe”, „Czereśnie”, „Ogórki”, „Śliwki” oraz „Papryka słodka”; b) dodaje się pozycję „Bukareszt (RO)” do wykazu reprezentatywnych rynków następujących produktów: „Pomidory”, „Bakłażany”, „Arbuzy”, „Morele”, „Jabłka”, „Czereśnie”, „Ogórki”, „Czosnek”, „Marchew”, „Śliwki”, „Papryka słodka”, „Cebula” oraz „Fasola”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1) nakłada na państwa członkowskie wymóg powiadamiania Komisji, dla każdego dnia wprowadzenia do obrotu podczas każdego z odpowiednich lat gospodarczych, o odnotowanych cenach na reprezentatywnych rynkach producentów dla niektórych produktów o określonych właściwościach handlowych, takie jak odmiana lub rodzaj, klasa, rozmiar i opakowanie. Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 877/2004 (2) zawiera wykaz reprezentatywnych rynków, na których wprowadza się do obrotu znaczną część krajowej produkcji danego produktu w roku gospodarczym lub w jednym z okresów, na który podzielony jest rok. Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. należy ustanowić dla nich reprezentatywne rynki.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2005 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 54. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 974/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 68).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L26 - 5 z 20072.2.2007

    Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 325) (1)

  • Dz. U. L26 - 3 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w styczniu 2007 r.

  • Dz. U. L26 - 1 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.