Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 325) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 5

2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 325)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/79/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności jej art. 66 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ponieważ ostateczny termin transpozycji dyrektywy 2005/94/WE do prawa krajowego upływa dnia 1 lipca 2007 r., w oczekiwaniu na jej transpozycję przyjęto decyzję Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającą decyzję 2006/135/WE (5) oraz decyzję Komisji 2006/416/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącą niektórych środków przejściowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli we Wspólnocie (6). Wymienione decyzje stosuje się do dnia 30 czerwca 2007 r.

(3)

Dyrektywa 2005/94/WE ustanawia środki zwalczania grypy ptaków i uchyla, od dnia 1 lipca 2007 r., dyrektywę Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (4).

(4)

Decyzja 2006/415/WE ustanawia niektóre środki ochronne, które należy zastosować w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terytorium państwa członkowskiego, wywołanej wirusem A podtypu H5, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy na wolne od choroby obszary Wspólnoty poprzez przemieszczanie ptaków oraz otrzymanych z nich produktów.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. ( (4) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

Węgry powiadomiły Komisję o wystąpieniu na ich terytorium wirusa typu H5N1 u drobiu i podjęły stosowne środki zgodnie z dyrektywą 2006/415/WE, m. in. określiły obszary A i B, o których mowa w art. 4 wymienionej decyzji.

(5) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja zmieniona decyzją 2006/506/WE (Dz.U. L 199 z 21.7.2006, str. 36). (6) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 61.

L 26/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

(5)

Komisja we współpracy z Węgrami zbadała te środki i z zadowoleniem odnotowuje, że granice obszarów A i B określonych przez właściwy organ w tym państwie członkowskim znajdują się w wystarczającej odległości od faktycznego miejsca pojawienia się ogniska. Można zatem zatwierdzić obszary A i B na Węgrzech oraz ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(6)

Należy zatem 2006/415/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Członek Komisji

2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A Obszar A, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Obszar A Kod ISO Kod krajowy Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt iii)

HU

WĘGRY Strefa ochrony Strefa nadzoru

00006

Następujące gminy w komitacie Csongrád: Szentes Lapistó külterület Nagymágocs külterület (częściowo) DEREKEGYHÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN NAGYMÁGOCS ÁRPÁDHALOM (częściowo) OBWÓD SZENTES (częściowo) OBWÓD SZEGVÁR (częściowo) OBWÓD SZÉKKUTAS (częściowo) DEREKEGYHÁZ

1.3.2007

CZĘŚĆ B Obszar B, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Obszar B Kod ISO Kod krajowy Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt iii)

HU

WĘGRY

00006

Następujące gminy w komitacie Csongrád: ÁRPÁDHALOM BAKS BALÁSTYA CSANYTELEK CSONGRÁD DÓC EPERJES FELGYŐ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTELEK MÁRTÉLY MINDSZENT NAGYTŐKE ÓPUSZTASZER PUSZTASZER SZEGVÁR SZÉKKUTAS SZENTES TÖMÖRKÉNY”

1.3.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L26 - 4 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 877/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do powiadamiania o cenach na rynkach pewnych świeżych owoców i warzyw, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L26 - 3 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w styczniu 2007 r.

  • Dz. U. L26 - 1 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.