Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Republikę Czeską w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

Data ogłoszenia:2007-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 13

Strona 1 z 2
5.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Republikę Czeską w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające (2007/640/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 8,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu państwa członkowskie zobowiązane są unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

Dnia 5 lipca 2004 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97, Rada, na podstawie zalecenia Komisji, przyjęła skierowane do władz czeskich zalecenie jak najszybszego zlikwidowania nadmiernego deficytu oraz podjęcia działań średniookresowych mających na celu obniżenie deficytu do poziomu poniżej 3 % PKB do roku 2008 w sposób wiarygodny i trwały oraz zgodnie ze ścieżką obniżenia deficytu, określoną w programie konwergencji przedstawionym przez władze Republiki Czeskiej w maju 2004 r. i zatwierdzonym opinią Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie programu konwergencji Republiki Czeskiej na lata 2004–2007 (3), zakładającą następujące docelowe poziomy: 5,3 % PKB w 2004 r., 4,7 % PKB w 2005 r., 3,8 % PKB w 2006 r. oraz 3,3 % PKB w 2007 r. Termin podjęcia skutecznych działań dotyczących „środków służących osiągnięciu docelowego poziomu deficytu przewidzianego na rok 2005” Rada wyznaczyła na 5 listopada 2004 r. Republika Czeska zgodziła się na podanie zalecenia do publicznej wiadomości.

(2)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia solidnych finansów państwa jako środka służącego wzmocnieniu warunków dla zapewnienia stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1), które zostało przyjęte celem wsparcia szybkiej korekty nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

(5)

(3)

Decyzją Rady 2005/185/WE (2) stwierdzono, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu i na zalecenie Komisji, że w Republice Czeskiej występuje nadmierny deficyt.

Po upływie terminu 5 listopada 2004 r. Komisja w skierowanym do Rady komunikacie z dnia 14 grudnia 2004 r. (4) stwierdziła, że nie ma konieczności podjęcia kolejnych kroków w ramach procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Republiki Czeskiej, ponieważ rząd czeski podjął skuteczne działania dotyczące środków służących osiągnięciu docelowego poziomu deficytu przewidzianego na rok 2005. W zaktualizowanej wersji programu konwergencji z listopada 2005 r. jako poziom deficytu w roku 2008 przyjęto 2,7 % PKB, co zostało zatwierdzone przez Radę w dniu 24 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5). (2) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 20.

(3) Dz.U. C 320 z 24.12.2004, str. 1. (4) Komunikat Komisji do Rady w sprawie działań podjętych przez Republikę Czeską, Cypr, Maltę, Polskę i Słowację w odpowiedzi na zalecenia Rady w sprawie procedury nadmiernego deficytu, SEK(2004) 1630 z 22.12.2004.

L 260/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2007

(6)

Ocena działań podjętych przez Republikę Czeską celem korekty nadmiernego deficytu do roku 2008 w odpowiedzi na zalecenie Rady na podstawie art. 104 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 21 z 20075.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Albanii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4482) (1)

 • Dz. U. L260 - 15 z 20075.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L260 - 4 z 20075.10.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu (1)

 • Dz. U. L260 - 3 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2007 z dnia 4 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Holsteiner Karpfen (CHOG))

 • Dz. U. L260 - 1 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2007 z dnia 4 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.