Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

Data ogłoszenia:2007-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 15

Strona 1 z 5
5.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/15

DECYZJA RADY z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju (2007/641/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku AKP-WE, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwana dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”), a w szczególności jej art. 96, uwzględniając umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), a w szczególności jej art. 3, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (zwany dalej „instrumentem współpracy na rzecz rozwoju”) (4), w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Podjęto szereg istotnych inicjatyw odnoszących się do niektórych z powyższych zobowiązań; tym niemniej nie zrealizowano jeszcze wielu ważnych zobowiązań w zakresie zasadniczych elementów umowy o partnerstwie AKP-WE i instrumentu współpracy na rzecz rozwoju,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Konsultacje podjęte z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju są niniejszym zakończone. Artykuł 2 Właściwe środki określone w załączonym piśmie przyjmuje się niniejszym jako właściwe środki na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 Instrumentu na rzecz współpracy. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja wygasa 1 października 2009 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi, co najmniej co sześć miesięcy. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Doszło do pogwałcenia zasadniczych elementów umowy o partnerstwie AKP-WE, o których mowa w jej art. 9. Doszło do pogwałcenia wartości, o których mowa w art. 3 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju. Dnia 18 kwietnia 2007 r. na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju rozpoczęto formalne konsultacje z krajami AKP oraz Republiką Wysp Fidżi, w czasie których władze Fidżi podjęły konkretne zobowiązania w celu rozwiązania problemów określonych przez Unię Europejską oraz w zakresie realizacji tych zobowiązań.

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 1 października 2007 r. W imieniu Rady

M. LINO

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

317 287 317 378

z z z z

15.12.2000, 28.10.2005, 15.12.2000, 27.12.2006,

str. str. str. str.

3. 4. 376. 41.

L 260/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2007

ZAŁĄCZNIK Projekt pisma Pan Ratu Josefa ILOILO Prezydent Republiki Wysp Fidżi Suva Fidżi

Szanowny Panie Prezydencie, Unia Europejska przykłada wielką wagę do przepisów art. 9 Umowy z Kotonu i art. 3 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju. Partnerstwo AKP-WE zasadza się na przestrzeganiu praw człowieka, zasad demokratycznych i na rządach prawa, które stanowią zasadnicze elementy Umowy z Kotonu i stanowią podstawę naszych stosunków. Dnia 11 grudnia 2006 r. Rada Unii Europejskiej potępiła przewrót wojskowy na Fidżi. Na mocy art. 96 Umowy z Kotonu oraz zważywszy, że przewrót wojskowy, do którego doszło dnia 5 grudnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 21 z 20075.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Albanii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4482) (1)

 • Dz. U. L260 - 13 z 20075.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Republikę Czeską w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L260 - 4 z 20075.10.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu (1)

 • Dz. U. L260 - 3 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2007 z dnia 4 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Holsteiner Karpfen (CHOG))

 • Dz. U. L260 - 1 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2007 z dnia 4 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.