Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Albanii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4482) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 21

Strona 1 z 2
5.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 października 2007 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Albanii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4482)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/642/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy podjąć na poziomie Wspólnoty środki w odniesieniu do przywozu produktów rybołówstwa, które mogą być skażone, w celu zapewnienia skutecznej i jednolitej ochrony we wszystkich państwach członkowskich. Przywóz do Wspólnoty produktów rybołówstwa z gatunków ryb, u których występuje wysoki poziom histaminy, powinien być dozwolony jedynie wówczas, kiedy można wykazać, że były one poddawane w punkcie pochodzenia systematycznym kontrolom służącym sprawdzeniu, czy obecne w nich poziomy histaminy nie przekraczają limitów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005. Tym niemniej właściwe jest tymczasowe zezwolenie na przywóz partii produktów, do których nie są dołączone wyniki kontroli w miejscu pochodzenia, o ile państwa członkowskie zapewnią poddanie tych partii produktów odpowiednim kontrolom po ich przybyciu do granic Wspólnoty, w celu sprawdzenia, czy obecne w nich poziomy histaminy nie przekraczają limitów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005. Tymczasowe zezwolenie, o którym mowa, powinno być ograniczone do okresu umożliwiającego władzom Albanii osiągnięcie odpowiednich zdolności do przeprowadzania własnych kontroli. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia system wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i pasz, który powinien być wykorzystywany do spełnienia wymogu wzajemnego informowania przewidzianego w art. 22 ust. 2 dyrektywy Rady 97/78/WE (4). Ponadto państwa członkowskie w okresowych sprawozdaniach powinny informować Komisję o wszystkich wynikach analitycznych w ramach urzędowych kontroli przeprowadzonych na partiach produktów rybołówstwa pochodzących z Albanii. Niniejsza decyzja powinna zostać poddana przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez Albanię i na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez państwa członkowskie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 należy podjąć konieczne środki w sytuacji, kiedy bezsprzecznie żywność przywożona z kraju trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska, a zagrożenie to nie może zostać w zadowalającym stopniu ograniczone poprzez zastosowanie środków przez państwo lub państwa członkowskie, których sprawa dotyczy. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są do zagwarantowania, że limity zawartości histaminy w produktach rybołówstwa nie zostały przekroczone. Limity te, a także metody pobierania próbek i metody analityczne zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (3). W toku niedawnej kontroli dokonanej przez Komisję w Albanii stwierdzono ograniczenia w zdolności władz Albanii do przeprowadzania koniecznych kontroli, w szczególności w zakresie wykrywania histaminy u ryb i produktów rybołówstwa. Zbyt wysokie poziomy histaminy w produktach rybołówstwa stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 15 z 20075.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L260 - 13 z 20075.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Republikę Czeską w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L260 - 4 z 20075.10.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu (1)

 • Dz. U. L260 - 3 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2007 z dnia 4 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Holsteiner Karpfen (CHOG))

 • Dz. U. L260 - 1 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2007 z dnia 4 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.