Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu (1)

Data ogłoszenia:2007-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 4

Strona 1 z 4
L 260/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.10.2007

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) tej dyrektywy. Dostępne informacje zostały poddane analizie i są wystarczające do ustalenia niektórych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP).


uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10,

(3)

W przypadku braku wspólnotowego lub tymczasowego NDP państwa członkowskie powinny ustanowić krajowy tymczasowy NDP zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG, przed wydaniem zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje czynne.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 7,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

Wspólnotowe NDP oraz poziomy zalecane przez Kodeks Żywnościowy są ustalane i oceniane według podobnych procedur. W kodeksie znajduje się szereg NDP dla bifenazanu. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości oparte na NDP zawartych w Kodeksie zostały ocenione pod względem ryzyka dla konsumentów. W oparciu o analizy dostępne Komisji nie stwierdzono żadnego ryzyka w przypadku stosowania toksykologicznych punktów końcowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Następujące substancje czynne ujęte w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG: bifenazan, petoksamid, pirymetanil i rimsulfuron, zostały do niego włączone, odpowiednio, następującymi dyrektywami Komisji: 2006/41/WE (5), 2005/58/WE (6) 2006/74/WE (4), i 2006/39/WE (7).

(2)

Włączenie rozpatrywanych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oparto na ocenie przedłożonych informacji dotyczących proponowanego zastosowania. Informacje dotyczące tego zastosowania zostały przedłożone przez niektóre państwa

W sprawozdaniach Komisji z przeglądu, które zostały przygotowane w związku z włączeniem rozpatrywanych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ustalono akceptowalne dzienne pobranie (ADI) oraz, w przypadkach, w których było to konieczne, ostrą dawkę referencyjną (ARfD) dla wspomnianych substancji. Narażenie konsumentów produktów spożywczych poddanych działaniu rozpatrywanych substancji czynnych zostało ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono również wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (8) oraz opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin (9) w sprawie przyjętej metodologii. Wyciągnięto wniosek, że zaproponowane NDP nie doprowadzą do przekroczenia ADI i ARfD.

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/57/WE (Dz.U. L 243 z 18.9.2007, str. 61). (2) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/57/WE. (3) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3). (4) Dz.U. L 235 z 30.8.2006, str. 17. (5) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 24. (6) Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17. (7) Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 30.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 260 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 21 z 20075.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia mających zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych z Albanii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4482) (1)

 • Dz. U. L260 - 15 z 20075.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L260 - 13 z 20075.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Republikę Czeską w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L260 - 3 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2007 z dnia 4 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Holsteiner Karpfen (CHOG))

 • Dz. U. L260 - 1 z 20075.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2007 z dnia 4 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.