Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 10

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 10

Strona 10 z 17

5. Ofiarodawcy mogą przeznaczać składki na konkretne programy tematyczne lub mogą zwrócić się do dyrektora wykonawczego o propozycje przeznaczenia składek.

9. Jeżeli członek zapłaci pełną składkę na konto administracyjne w terminie czterech miesięcy od momentu, gdy składka staje się płatna zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu, członek ten korzysta ze zniżki, która może zostać przewidziana przez Radę w regulaminie finansowym organizacji.

6. Dyrektor wykonawczy regularnie informuje Radę o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków finansowych z subkonta programów tematycznych oraz o wykonaniu, monitorowaniu i ocenie projektów wstępnych, projektów właściwych i działań, a także o środkach finansowych, których potrzeba, by skutecznie realizować programy tematyczne.


10. Członek, którego prawa zostały zawieszone na mocy ust. 8 niniejszego artykułu, w dalszym ciągu ma obowiązek zapłacenia składki.

7. Subkonto projektów ma ułatwić wnoszenie składek celowych na finansowanie projektów wstępnych, projektów właściwych i działań zatwierdzonych zgodnie z art. 24 i 25.

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/17

8. Składki celowe z subkonta projektów są wykorzystywane jedynie na projekty wstępne, projekty właściwe i działania, na które zostały przekazane, chyba że ofiarodawca po konsultacji z dyrektorem wykonawczym postanowi inaczej. Po ukończeniu lub przerwaniu projektu wstępnego, projektu właściwego lub działania o wykorzystaniu niezużytkowanych funduszy decyduje ofiarodawca.

c) zasoby, które pochodzą z innych źródeł prywatnych i publicznych i które zgodnie z regulaminem finansowym organizacja może przyjąć; oraz d) inne źródła zatwierdzone przez Radę. 3. Zasoby funduszu Rada przydziela wyłącznie na projekty wstępne i projekty właściwe, które dotyczą celu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu i które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 24 i 25. 4. W trakcie przydzielania zasobów funduszu Rada wyznacza kryteria i priorytety wykorzystania funduszu i uwzględnia przy tym: a) potrzeby członków w zakresie pomocy w rozwijaniu eksportu drewna tropikalnego i produktów drzewnych pozyskiwanych ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony; b) potrzeby członków w zakresie ustanowienia i prowadzenia programów ochrony lasów, z których pozyskuje się drewno; oraz c) potrzeby członków w zakresie realizacji programów zrównoważonej gospodarki leśnej. 5. Dyrektor wykonawczy świadczy pomoc w przygotowaniu propozycji projektów zgodnie z art. 25 oraz podejmuje starania – na warunkach ustalonych przez Radę – by pozyskać wystarczające i pewne środki finansowe na projekty zatwierdzone przez Radę. 6. Członkowie starają się uzupełniać fundusz partnerski Bali, tak by poziom środków wystarczał na realizację celów funduszu. 7. Rada regularnie kontroluje, czy poziom zasobów dostępnych z funduszu jest odpowiedni, oraz dąży do uzyskania dodatkowych zasobów potrzebnych członkom producentom do realizacji celów funduszu. Artykuł 22 Formy płatności 1. Składki finansowe na konta utworzone na mocy art. 18 są płatne w walutach swobodnie wymienialnych i podlegają zwolnieniom z ograniczeń dewizowych. 2. Rada może również postanowić o zatwierdzeniu innych form składek na konta utworzone na mocy art. 18 – inne niż konto administracyjne – m.in. sprzętu technicznego i naukowego lub personelu, tak by spełnione zostały wymogi zatwierdzonych projektów.

9. W celu zapewnienia koniecznej przewidywalności środków finansowych na koncie specjalnym, przy uwzględnieniu dobrowolnego charakteru składek, członkowie starają się uzupełniać konto, tak aby poziom środków wystarczał do pełnej realizacji projektów wstępnych, projektów właściwych i działań zatwierdzonych przez Radę.

10. Wszelkie wpływy związane z konkretnymi projektami wstępnymi, projektami właściwymi i działaniami w ramach subkonta projektów lub subkonta programów tematycznych są kierowane na odpowiednie subkonto. Wszelkie wydatki poniesione na takie projekty wstępne, projekty właściwe lub działania, w tym wynagrodzenia oraz koszty podróży konsultantów i ekspertów, obciążają to samo subkonto.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.