Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 11

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 11

Strona 11 z 17

11. Żaden członek nie ponosi odpowiedzialności ze względu na swoje członkostwo w organizacji za zobowiązania wynikające z działań innego członka lub podmiotu w związku z projektami wstępnymi, projektami właściwymi lub działaniami.

12. Dyrektor wykonawczy świadczy pomoc w przygotowaniu propozycji projektów wstępnych, projektów właściwych i działań zgodnie z art. 24 i 25 oraz podejmuje starania – na warunkach ustalonych przez Radę – by pozyskać wystarczające i pewne środki finansowe na zatwierdzone projekty wstępne, projekty właściwe i działania.


Artykuł 21 Fundusz partnerski Bali 1. Niniejszym ustanawia się fundusz zrównoważonego gospodarowania lasami, z których pozyskuje się drewno tropikalne, w celu wsparcia członków producentów w przeprowadzaniu inwestycji koniecznych do realizacji celu określonego w art. 1 lit. d) niniejszej umowy.

2.

Fundusz tworzą:

a) składki członków ofiarodawców;

b) połowa dochodu uzyskanego w wyniku działań związanych z kontem specjalnym;

L 262/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2007

Artykuł 23 Audyt oraz publikacja rachunków 1. Rada powołuje niezależnych audytorów do przeprowadzenia audytu kont organizacji.

i programami tematycznymi, ich skutki ekologiczne i społeczne, ich związki z krajowymi programami i strategiami w zakresie leśnictwa, ich opłacalność, potrzeby techniczne i regionalne, zasadę niepowielania działań oraz konieczność wykorzystania nabytych doświadczeń.

2. Niezależnie zbadane zestawienia finansowe z kont utworzonych na mocy art. 18 są udostępniane członkom w jak najkrótszym terminie po upływie każdego roku finansowego, ale nie później niż sześć miesięcy po tej dacie, a w razie potrzeby są rozpatrywane i zatwierdzane przez Radę na jej najbliższej sesji. Następnie publikowane są podsumowujące sprawozdania o zbadanych kontach oraz o zestawieniu bilansowym.

3. Rada określa harmonogram i procedurę składania, oceniania, zatwierdzania i szeregowania projektów wstępnych i projektów właściwych, które miałyby być finansowane przez organizację, oraz harmonogram i procedurę ich realizacji, nadzorowania i oceny.

ROZDZIAŁ VII DZIAŁALNOŚĆ

Artykuł 24 Praca programowa organizacji 1. Aby zrealizować cele wyznaczone w art. 1, organizacja podejmuje w zintegrowany sposób pracę programową oraz działania związane z projektami.

4. Dyrektor wykonawczy może zawiesić wydatkowanie środków finansowych organizacji na projekt wstępny lub projekt właściwy, jeżeli środki te są wykorzystywane w sposób niezgodny z dokumentacją projektu lub w przypadku oszustwa, marnotrawstwa, zaniedbania lub niegospodarności. Na najbliższej sesji Rady dyrektor wykonawczy przedstawia jej do rozważenia sprawozdanie. Rada podejmuje odpowiednie działania.

2. Praca programowa organizacji zasadniczo powinna przyczyniać się do realizacji celów niniejszej umowy na korzyść członków tej organizacji.

5. Rada może określić, zgodnie z ustalonymi kryteriami, maksymalną liczbę projektów właściwych i projektów wstępnych, jakie członek lub dyrektor wykonawczy może przedłożyć w danym cyklu projektowym. Rada może również podjąć odpowiednie działania, w tym wstrzymać lub zakończyć finansowanie któregokolwiek z projektów wstępnych lub projektów właściwych, po przedstawieniu sprawozdania przez dyrektora wykonawczego. Artykuł 26 Komitety i organy pomocnicze

3. Rada regularnie ustala plan działań ukierunkowujący działania programowe oraz określający priorytety i programy tematyczne, o których mowa w art. 20 ust. 4 niniejszej umowy. Priorytety określone w planie działań zostają odzwierciedlone w programach prac zatwierdzonych przez Radę. Działania programowe mogą obejmować sporządzanie i przygotowywanie wytycznych, podręczników, opracowań, sprawozdań, podstawowych narzędzi komunikacji i promocji oraz podobne prace wyznaczone w planie działań organizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.