Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 12

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 12

Strona 12 z 17

1. Niniejszym ustanawia się następujące komitety organizacji, w których mogą zasiadać wszyscy członkowie:

a) Komitet ds. Przemysłu Leśnego;

b) Komitet ds. Ekonomii, Statystyki i Rynków;

Artykuł 25 Działania organizacji związane z projektami 1. Członkowie i dyrektor wykonawczy mogą składać propozycje projektów wstępnych i projektów właściwych, które sprzyjają realizacji celów niniejszej umowy oraz co najmniej jednej z dziedzin priorytetowych związanych z programami prac lub programami tematycznymi i wskazanych w planie działań zatwierdzonym przez Radę zgodnie z art. 24.


c) Komitet ds. Ponownego Zalesiania oraz Gospodarki Leśnej; oraz

d) Komitet ds. Finansów i Administracji.

2. Rada może w razie potrzeby, w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12, ustanawiać i rozwiązywać komitety i organy pomocnicze.

2. Rada ustala kryteria zatwierdzania projektów wstępnych i projektów właściwych i uwzględnia przy tym m.in. ich znaczenie dla realizacji celów niniejszej umowy oraz dla dziedzin priorytetowych związanych z programami prac

3. Rada określa sposób działania oraz zakres pracy komitetów i innych organów pomocniczych. Komitety i inne organy pomocnicze odpowiadają przed Radą i działają pod jej zwierzchnictwem.

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/19

ROZDZIAŁ VIII DANE STATYSTYCZNE, OPRACOWANIA I INFORMACJE

Artykuł 28 Sprawozdanie roczne i przegląd dwuletni 1. Rada publikuje sprawozdanie roczne ze swojej działalności oraz inne informacje, które uzna za stosowne.

Artykuł 27 Dane statystyczne, opracowania i informacje 1. Rada upoważnia dyrektora wykonawczego do nawiązania i utrzymywania ścisłych stosunków z właściwymi organizacjami międzyrządowymi, rządowymi i pozarządowymi, po to by przyczynić się do zapewnienia dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych i informacji, m.in. o produkcji drewna tropikalnego i handlu nim, o tendencjach i o rozbieżnościach danych, oraz do istotnych informacji o innych gatunkach drewna oraz o gospodarowaniu lasami, z których pozyskuje się drewno. W zakresie koniecznym do stosowania niniejszej umowy organizacja we współpracy z takimi organizacjami zestawia, porównuje, analizuje i publikuje te informacje.

2.

Co dwa lata Rada dokonuje przeglądu i oceny:

a) sytuacji międzynarodowej w zakresie drewna; oraz

b) innych czynników, kwestii i zdarzeń uznanych za istotne dla realizacji celów niniejszej umowy. Przegląd przeprowadzany jest w świetle:

3.

2. Organizacja uczestniczy w działaniach na rzecz standaryzacji i harmonizacji międzynarodowych wymogów sprawozdawczych w dziedzinie leśnictwa i unika przy tym powielania działań innych organizacji, które gromadzą dane.

a) informacji od członków na temat produkcji krajowej, handlu, dostaw, zapasów, zużycia oraz cen drewna;

b) innych danych statystycznych i wskaźników specjalistycznych przedstawionych przez członków na prośbę Rady; 3. Członkowie w jak najszerszym zakresie niesprzecznym z ich prawodawstwem krajowym dostarczają – w terminie określonym przez dyrektora wykonawczego – danych statystycznych i informacji o drewnie, handlu nim i o działaniach mających prowadzić do zrównoważonego gospodarowania lasami, z których pozyskuje się drewno, oraz inne istotne informacje, o które wystąpi Rada. Rada decyduje o rodzaju informacji, których należy dostarczyć na mocy niniejszego ustępu, oraz o formacie, w którym mają być one przedstawiane.

c) informacji od członków na temat ich postępów w dziedzinie zrównoważonego gospodarowania lasami, z których pozyskuje się drewno;

d) innych stosownych informacji, które mogą być dostępne dla Rady bezpośrednio lub poprzez organizacje działające w systemie ONZ oraz organizacje międzyrządowe, rządowe i pozarządowe; oraz

4. Na wniosek lub w razie konieczności Rada stara się zwiększyć możliwości techniczne państw członkowskich, w szczególności państw rozwijających się, by mogły one sprostać wymogom statystycznym i sprawozdawczym przewidzianym w niniejszej umowie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.