Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 14

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 14

Strona 14 z 17

2. Rada, udzielając członkowi zwolnienia na mocy ust. 1 niniejszego artykułu, określa wyraźnie warunki, na jakich dany członek zostaje zwolniony ze zobowiązania, okres tego zwolnienia oraz powody, dla których się go udziela.

Artykuł 31 Skargi i spory Każdy członek może zgłosić Radzie do rozstrzygnięcia skargę dotyczącą niewywiązywania się przez innego członka ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz spór dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej umowy. Decyzje Rady w tych sprawach są podejmowane w drodze porozumienia, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy, oraz są ostateczne i wiążące.


2. Każdy rząd, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może: a) oświadczyć w momencie podpisywania niniejszej umowy, że podpisując ją, wyraża zgodę na związanie niniejszą umową (podpis ostateczny); lub

Artykuł 32 Środki różnicujące i naprawcze oraz środki specjalne 1. Członkowie odbiorcy będący na których interesy niekorzystny w ramach niniejszej umowy, o odpowiednie środki różnicujące państwami rozwijającymi się, wpływ mają środki podjęte mogą wystąpić do Rady i naprawcze. Rada rozpatrzy

b) po podpisaniu niniejszej umowy ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić ją poprzez złożenie stosownego dokumentu u depozytariusza.

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/21

3. Przy podpisywaniu i ratyfikacji, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu umowy, przystępowaniu do niej lub jej tymczasowym stosowaniu Wspólnota Europejska lub jakakolwiek organizacja międzyrządowa, o której mowa w art. 5 ust. 1, składa deklarację wydaną przez swój właściwy organ, określającą charakter i zakres kompetencji organizacji w sprawach regulowanych niniejszą umową oraz informuje depozytariusza o późniejszych istotnych zmianach w tych kompetencjach. W przypadku gdy dana organizacja deklaruje wyłączne kompetencje we wszystkich sprawach regulowanych niniejszą umową, państwa członkowskie takiej organizacji nie podejmują działań na mocy art. 36 ust. 2, art. 37 i 38 lub podejmują działania na mocy art. 41, lub wycofują powiadomienie o tymczasowym stosowaniu umowy na mocy art. 38.

w tym dniu lub w innym dowolnym dniu w ciągu sześciu miesięcy od wspomnianej daty, jeżeli 10 rządów członków producentów dysponujących co najmniej 50 % całkowitej liczby głosów, zgodnie z załącznikiem A do niniejszej umowy, oraz siedem rządów członków odbiorców wymienionych w załączniku B i odpowiadających za 50 % wielkości globalnego importu drewna tropikalnego w roku referencyjnym 2005 podpisze niniejszą umowę ostatecznie lub ją ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi zgodnie z art. 36 ust. 2 lub powiadomi depozytariusza, zgodnie z art. 38, że będzie stosować niniejszą umowę tymczasowo.

Artykuł 37 Przystąpienie 1. Rządy mają możliwość przystąpienia do niniejszej umowy na warunkach ustalonych przez Radę, obejmujących termin na złożenie dokumentów przystąpienia. Rada przekazuje te warunki depozytariuszowi. Rada może jednak zdecydować o wydłużeniu tego czasu w przypadku rządów, które nie są w stanie przystąpić do umowy przed upływem terminu wyznaczonego w warunkach przystąpienia.

3. Jeżeli wymagania dotyczące wejścia w życie umowy zgodnie z ust. 1 lub ust. 2 niniejszego artykułu nie zostaną spełnione do dnia 1 września 2008 r., Sekretarz Generalny ONZ zaprosi te rządy, które podpisały niniejszą umowę ostatecznie lub ją ratyfikowały, przyjęły lub zatwierdziły zgodnie z art. 36 ust. 2 lub powiadomiły depozytariusza, że będą ją stosowały tymczasowo, aby spotkały się w jak najszybszym terminie i podjęły decyzję, czy niniejsza umowa ma wejść w życie pomiędzy nimi tymczasowo czy ostatecznie, w całości czy też częściowo. Rządy, które zdecydują, że niniejsza umowa wejdzie w życie pomiędzy nimi tymczasowo, mogą spotykać się co pewien czas, aby ocenić sytuację i zdecydować, czy niniejsza umowa ma pomiędzy nimi wejść w życie ostatecznie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.