Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 15

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 15

Strona 15 z 17

2. Przystąpienie następuje w momencie złożenia dokumentu przystąpienia u depozytariusza.

Artykuł 38 Powiadomienie o tymczasowym zastosowaniu Rząd sygnatariusz, który zamierza ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić niniejszą umowę, lub rząd, dla którego Rada ustaliła warunki przystąpienia, a który do tej pory nie był w stanie złożyć dokumentu przystąpienia, może w dowolnym czasie powiadomić depozytariusza o tym, że będzie stosował niniejszą umowę tymczasowo, zgodnie ze swoim prawem i swoimi przepisami, od dnia jej wejścia w życie zgodnie z art. 39, a jeżeli ona już obowiązuje – od określonego terminu.


4. W stosunku do rządu, który nie powiadomił depozytariusza zgodnie z art. 38, że będzie stosował niniejszą umowę tymczasowo i który składa dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia po wejściu w życie niniejszej umowy, niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem złożenia takiego dokumentu.

5. Dyrektor wykonawczy organizacji zwołuje Radę w jak najkrótszym czasie po wejściu w życie niniejszej umowy.

Artykuł 40 Zmiany 1. Rada może w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 zalecać członkom wprowadzenie zmian do niniejszej umowy.

Artykuł 39 Wejście w życie 1. Niniejsza umowa ostatecznie wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2008 r. lub w dowolnym dniu po tej dacie, jeżeli 12 rządów członków producentów dysponujących co najmniej 60 % całkowitej liczby głosów, zgodnie z załącznikiem A do niniejszej umowy, oraz 10 rządów członków odbiorców wymienionych w załączniku B i odpowiadających za 60 % wielkości globalnego importu drewna tropikalnego w roku referencyjnym 2005 podpisze niniejszą umowę ostatecznie lub ją ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi zgodnie z art. 36 ust. 2 lub art. 37.

2. Rada ustala termin, do którego członkowie powiadamiają depozytariusza o zatwierdzeniu zmiany.

2. Jeżeli niniejsza umowa nie wejdzie w życie ostatecznie w dniu 1 lutego 2008 r., wejdzie ona w życie tymczasowo

3. Zmiana wchodzi w życie 90 dni po tym, jak depozytariusz otrzyma powiadomienia o zatwierdzeniu zmiany od co najmniej dwóch trzecich członków producentów dysponujących co najmniej 75 % głosów w swojej kategorii oraz od co najmniej dwóch trzecich członków odbiorców dysponujących co najmniej 75 % głosów w swojej kategorii.

L 262/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2007

4. Po tym jak depozytariusz poinformuje Radę, że zostały spełnione wymogi dotyczące wejścia w życie zmiany, bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 niniejszego artykułu dotyczących terminu ustalanego przez Radę, członek nadal może powiadomić depozytariusza o zatwierdzeniu zmiany, pod warunkiem że powiadomienie to nastąpi przed jej wejściem w życie.

Artykuł 43 Rozliczenie rachunków z członkami odstepującymi lub wykluczonymi lub z członkami, którzy nie są w stanie zatwierdzić zmiany 1. Rada ustala sposób rozliczenia rachunków z członkiem, który przestaje być stroną niniejszej umowy ze względu na:

5. Członek, który nie powiadomi o zatwierdzeniu zmiany do dnia jej wejścia w życie, przestaje być stroną niniejszej umowy z tą datą, chyba że wyjaśni Radzie, iż nie mógł zatwierdzić zmiany w terminie ze względu na trudności związane z dopełnieniem procedur konstytucyjnych lub instytucjonalnych, a Rada postanowi o przedłużeniu terminu na zatwierdzenie zmiany przez tego członka. Zmiana nie obowiązuje takiego członka, do czasu aż powiadomi on o jej zatwierdzeniu.

a) niezatwierdzenie zmiany do niniejszej umowy zgodnie z art. 40;

b) odstąpienie od niniejszej umowy zgodnie z art. 41; lub

c) wykluczenie z niniejszej umowy zgodnie z art. 42.

6. Jeżeli wymogi dotyczące wejścia w życie zmiany nie zostaną spełnione w terminie ustalonym przez Radę zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, zmianę uznaje się za wycofaną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.