Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 16

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 16

Strona 16 z 17

2. Rada zachowuje wszelkie naliczenia i składki wpłacone przez członka, który przestaje być stroną niniejszej umowy, na konta finansowe utworzone na mocy art. 18.

Artykuł 41 Odstąpienie 1. Członek może odstąpić od niniejszej umowy w dowolnym czasie po jej wejściu w życie poprzez przekazanie depozytariuszowi pisemnego powiadomienia o odstąpieniu. Członek ten powiadamia jednocześnie Radę o podjętych działaniach.

3. Członek, który przestaje być stroną niniejszej umowy, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek udziału w przychodach z likwidacji lub z pozostałych aktywów organizacji. Członek taki nie ponosi również odpowiedzialności za jakąkolwiek część deficytu organizacji, jeżeli taki wystąpi, po rozwiązaniu niniejszej umowy.


Artykuł 44 Czas obowiązywania, przedłużenie i rozwiązanie 2. Odstąpienie staje się skuteczne po upływie 90 dni od otrzymania powiadomienia przez depozytariusza. 1. Niniejsza umowa pozostaje w mocy przez okres 10 lat po wejściu w życie, chyba że Rada w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 postanowi o jej przedłużeniu, renegocjacji lub rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

3. Zobowiązania finansowe wobec organizacji podjęte przez członka na mocy niniejszej umowy nie ustają wraz z jego odstąpieniem od umowy.

2. Rada może w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 postanowić o przedłużeniu niniejszej umowy na dwa okresy, z których początkowy wynosiłby pięć lat, a dodatkowy – trzy lata.

Artykuł 42 Wykluczenie Jeżeli Rada stwierdzi, że którykolwiek z członków narusza zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a ponadto że naruszenie to w istotny sposób ogranicza stosowanie niniejszej umowy, może w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 wykluczyć tego członka z niniejszej umowy. Rada w trybie natychmiastowym powiadamia o tym depozytariusza. Sześć miesięcy po podjęciu przez Radę takiej decyzji, członek ten przestaje być stroną niniejszej umowy. 3. Jeżeli przed upływem dziesięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub przed upływem okresu przedłużenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, stosownie do sytuacji nowa umowa mająca zastąpić niniejszą umowę zostanie wynegocjowana, ale nie wejdzie w życie ani ostatecznie, ani tymczasowo, Rada może w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 przedłużyć obowiązywanie niniejszej umowy do momentu tymczasowego lub ostatecznego wejścia w życie nowej umowy.

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/23

4. Jeżeli nowa umowa zostanie wynegocjowana i wejdzie w życie w okresie przedłużenia niniejszej umowy zgodnie z ust. 2 lub ust. 3 niniejszego artykułu, to niniejsza przedłużona umowa zostaje rozwiązana w momencie wejścia w życie nowej umowy.

Artykuł 45 Zastrzeżenia Nie można wnosić zastrzeżeń w stosunku do żadnego z postanowień niniejszej umowy. Artykuł 46

5. Rada może w dowolnym momencie w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 postanowić o rozwiązaniu niniejszej umowy ze skutkiem od dnia określonego przez Radę.

Postanowienia uzupełniające i przejściowe 1. Niniejsza umowa zastępuje Międzynarodową umowę w sprawie drewna tropikalnego z 1994 r. 2. Wszelkie dokumenty, które zostały sporządzone przez organizację lub w jej imieniu, przez którykolwiek z jej organów lub w jego imieniu na mocy Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1983 r. lub Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1994 r., które obowiązują w dniu wejścia w życie niniejszej umowy, a których warunki nie przewidują ich wygaśnięcia w tym dniu, pozostają w mocy, chyba że zostaną zmienione na mocy postanowień niniejszej umowy.

SPORZĄDZONO w Genewie w dniu 27 stycznia 2006 r., a teksty niniejszej umowy w języku arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są na równi autentyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.