Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 5

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 5

Strona 5 z 17

2. W przypadku gdy głosowanie dotyczy spraw leżących w kompetencjach Wspólnoty Europejskiej oraz innych organizacji międzyrządowych, o których mowa w ust. 1, dysponują one liczbą głosów równą całkowitej liczbie głosów przypadających ich państwom członkowskim, które są stronami umowy, zgodnie z art. 10. W takich przypadkach państwa członkowskie takich organizacji nie są uprawnione do wykonywania swojego indywidualnego prawa do głosowania.

L 262/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


9.10.2007

ROZDZIAŁ IV MIĘDZYNARODOWA RADA DS. DREWNA TROPIKALNEGO

członków producentów, a drugi – spośród przedstawicieli członków odbiorców.

Artykuł 6 Skład Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego 1. Najważniejszym organem organizacji jest Międzynarodowa Rada ds. Drewna Tropikalnego, w której skład wchodzą wszyscy członkowie organizacji. 3. Zmiana na tych stanowiskach następuje co roku, kiedy to obejmują je przedstawiciele drugiej z kategorii członków, pod warunkiem że w wyjątkowych okolicznościach nie zablokuje to ponownego wyboru na żadne z tych stanowisk.

2. Każdy członek jest reprezentowany w Radzie przez jednego przedstawiciela i może mianować zastępców oraz doradców, którzy będą uczestniczyć w sesjach Rady.

3. Zastępca jest upoważniony do występowania i głosowania w imieniu przedstawiciela pod jego nieobecność lub w szczególnych okolicznościach.

4. W razie tymczasowej nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni zastępca. W razie tymczasowej nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego lub w razie nieobecności jednego lub obu z nich przez dalszy okres kadencji, na którą zostali wybrani, Rada może wybrać nowych urzędników spośród przedstawicieli członków producentów lub spośród przedstawicieli członków odbiorców, w zależności od sytuacji, na okres tymczasowy lub na dalszy okres kadencji, na którą zostali wybrani ich poprzednicy. Artykuł 9

Artykuł 7 Uprawnienia i funkcje Rady Rada wykonuje wszelkie uprawnienia oraz realizuje działania lub zleca realizację wszelkich działań, które są niezbędne do wykonania postanowień niniejszej umowy. W szczególności: 1.

Sesje Rady Zasadniczo Rada zwołuje co najmniej jedną sesję w roku.

a) przyjmuje – w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 – zgodne z niniejszą umową zasady i przepisy konieczne do wykonania jej postanowień, w tym swój regulamin wewnętrzny oraz regulamin finansowy i regulamin pracowniczy organizacji. Takie zasady i przepisy finansowe regulują m.in. otrzymywanie i wydatkowanie funduszy w ramach kont ustanowionych w art. 18. W swoim regulaminie Rada może ustalić procedurę, która umożliwi jej podejmowanie decyzji w określonych kwestiach bez zwoływania posiedzenia;

2. Rada spotyka się na sesji specjalnej, gdy zadecyduje o tym sama lub gdy wystąpią o to którykolwiek z członków lub dyrektor wykonawczy – w porozumieniu z przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego Rady – oraz:

a) większość członków producentów lub większość członków odbiorców; lub

b) większość członków. 3. Sesje Rady odbywają się w siedzibie organizacji, chyba że Rada w drodze głosowania specjalnego przewidzianego w art. 12 postanowi inaczej. W tym przypadku Rada stara się zwołać sesję zastępczą Rady poza siedzibą, najlepiej w państwie będącym producentem.

b) podejmuje decyzje, które są konieczne do zapewnienia skutecznego i sprawnego funkcjonowania organizacji i realizowania przez nią działań; oraz

c) przechowuje dokumentację niezbędną do wykonywania swoich funkcji na mocy niniejszej umowy.

4. Rozważając częstotliwość i lokalizację sesji, Rada stara się zapewnić wystarczające fundusze.

Artykuł 8 Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady 1. Na każdy rok kalendarzowy Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, których pensje nie są wypłacane przez organizację.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.