Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 8

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 8

Strona 8 z 17

Artykuł 17 Przywileje i immunitety 1. Organizacja posiada osobowość prawną. Organizacja ma w szczególności zdolność do zawierania umów, do nabywania i zbywania ruchomości i nieruchomości oraz do wszczynania postępowania prawnego.

6. Sprawując obowiązki, dyrektor wykonawczy ani członkowie personelu nie zwracają się o wskazówki ani nie przyjmują wskazówek od żadnego z członków ani od żadnego organu zewnętrznego w stosunku do organizacji. Powstrzymują się oni od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na ich pozycję jako międzynarodowych urzędników odpowiedzialnych wyłącznie przed Radą. Każdy członek respektuje wyjątkowy międzynarodowy charakter obowiązków dyrektora wykonawczego i personelu i nie podejmuje prób wywierania wpływu na to, w jaki sposób wykonują oni swoje obowiązki.


2. Status, przywileje i immunitety organizacji, jej dyrektora wykonawczego, personelu i ekspertów, a także przedstawicieli członków przebywających na terytorium Japonii nadal są regulowane umową o siedzibie pomiędzy rządem Japonii a Międzynarodową Organizacją ds. Drewna Tropikalnego, podpisaną w Tokio w dniu 27 lutego 1988 r., ze zmianami niezbędnymi do prawidłowego stosowania niniejszej umowy.

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/15

3. Organizacja może zawierać umowy z jednym państwem lub z większą ich liczbą, podlegające zatwierdzeniu przez Radę i dotyczące zdolności, przywilejów i immunitetów koniecznych do prawidłowego stosowania niniejszej umowy.

Artykuł 19 Konto administracyjne 1. Wydatki niezbędne do realizacji niniejszej umowy obciążają konto administracyjne, są pokrywane z rocznych składek wpłacanych przez członków zgodnie z ich konstytucyjnymi i instytucjonalnymi procedurami i naliczanych zgodnie z ust. 4, 5 i 6 niniejszego artykułu.

4. Jeżeli siedziba organizacji zostanie przeniesiona do innego państwa, wówczas państwo to jak najszybciej zawiera z organizacją umowę o siedzibie, podlegającą zatwierdzeniu przez Radę. W oczekiwaniu na zawarcie takiej umowy organizacja zwraca się do rządu będącego nowym gospodarzem, aby ten w ramach prawodawstwa krajowego zwolnił z opodatkowania wynagrodzenia wypłacane przez organizację pracownikom oraz aktywa, dochody i inne składniki majątku organizacji.

2.

Z konta administracyjnego pokrywane są:

a) podstawowe koszty administracyjne, takie jak pensje i dodatki, koszty zakwaterowania, podróże służbowe; oraz

5. Umowa o siedzibie jest niezależna od niniejszej umowy. Zostaje ona jednak rozwiązana, w przypadku gdy:

a) uzgodnią to rząd będący gospodarzem i organizacja;

b) główne koszty działalności, z komunikacją i promocją, zwoływanymi przez Radę i publikowaniem opracowań i 28 niniejszej umowy.

takie jak koszty związane z posiedzeniami ekspertów oraz z przygotowywaniem i ocen na mocy art. 24, 27

b) siedziba organizacji zostanie przeniesiona z państwa rządu będącego gospodarzem; lub

c) organizacja przestanie istnieć.

3. Koszty oddelegowania do Rady, komitetów i innych organów pomocniczych Rady, o których mowa w art. 26, są pokrywane przez zainteresowanych członków. W przypadku gdy członek występuje do organizacji z wnioskiem o usługi specjalne, Rada wymaga, aby członek ten pokrył koszty takich usług.

ROZDZIAŁ VI FINANSE

Artykuł 18 Konta finansowe 1. Ustanowione zostają:

4. Przed końcem każdego dwuletniego okresu finansowego Rada zatwierdza budżet konta administracyjnego organizacji na następny dwuletni okres i nalicza każdemu członkowi składkę do tego budżetu.

5. Składki na konto administracyjne na każdy dwuletni okres finansowy są naliczane w następujący sposób:

a) konto administracyjne, które jest kontem na naliczone składki;

b) konto specjalne i fundusz partnerski Bali, które są kontami na składki dobrowolne; oraz

a) koszty, o których mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, są dzielone równo pomiędzy członków producentów i członków odbiorców, a naliczane są proporcjonalnie do liczby głosów, którą dysponuje każdy członek, w stosunku do całkowitej liczby głosów w swojej grupie;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.