Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 264 POZ 11

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/654/WPZiB z dnia 9 października 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

Data ogłoszenia:2007-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 264 POZ 11

10.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/11

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/654/WPZiB z dnia 9 października 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,


Artykuł 1 Niniejszym zmienia się wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w następujący sposób:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po przyjęciu w dniu 18 kwietnia 2005 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji nr 1596 (2005), w dniu 13 czerwca 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga (DRK).

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2 1. Artykuł 1 nie stosuje się do:

(2)

W dniu 31 lipca 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1768 (2007) wydłużającą okres obowiązywania środków ograniczających do dnia 10 sierpnia 2007 r. Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1771 (2007) („rezolucja nr 1771 (2007) RB ONZ”), przyjętej 10 sierpnia 2007 r., okres obowiązywania tych środków został wydłużony do 15 lutego 2008 r.

a) dostarczania, sprzedaży lub transferu broni i podobnego sprzętu wszelkiego rodzaju lub świadczenia pomocy technicznej, finansowania usług pośrednictwa i innych usług związanych z bronią i podobnym sprzętem, wyłącznie w celu wspierania oddziałów wojska i policji DRK lub użytkowania przez te oddziały, pod warunkiem że wymienione oddziały:

(3)

Rezolucja nr 1771 (2007) RB ONZ przewiduje nowe zwolnienie z zakazu szkolenia technicznego i pomocy technicznej dla oddziałów wojska i policji w DRK, w prowincjach Północnego i Południowego Kivu oraz w okręgu Ituri.

(i) zakończyły proces swojej integracji; lub

(4)

Wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione.

(ii) działają pod dowództwem, odpowiednio, zintegrowanego sztabu głównego Sił Zbrojnych lub Policji Narodowej DRK; lub

(5)

Wspólnota powinna podjąć działania w celu wprowadzenia w życie określonych środków, (iii) są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza okręgiem Ituri;

(1) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 22. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2006/624/WPZiB (Dz.U. L 253 z 16.9.2006, str. 34).

L 264/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2007

b) szkolenia technicznego i pomocy technicznej, na którą istnieje zgoda rządu DRK, przeznaczonej wyłącznie do wspierania oddziałów wojska i policji DRK, które są w fazie integracji w prowincjach: Północne i Południowe Kivu oraz w okręgu Ituri;

4. Państwa członkowskie rozważają dostawy na mocy ust. 1 indywidualnie dla każdego przypadku, biorąc w pełni pod uwagę kryteria określone w kodeksie postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni. Państwa członkowskie żądają odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwko nadużyciu uprawnień udzielonych na mocy ust. 3 i w stosownych przypadkach stanowią przepisy dotyczące odesłania dostarczonej broni i podobnego sprzętu.”;

c) dostarczania, sprzedaży lub transferu broni i podobnego sprzętu lub świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z bronią i podobnym sprzętem przeznaczonym wyłącznie do wspierania lub użytkowania przez misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (»MONUC«);

2) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8 d) dostarczania, sprzedaży lub transferu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do użytku humanitarnego lub ochronnego lub do zapewniania pomocy i szkolenia związanego z takim nieśmiercionośnym sprzętem, pod warunkiem że dostarczenie sprzętu lub zapewnianie pomocy i szkolenia zostało uprzednio zgłoszone Komitetowi ds. Sankcji. Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się do dnia 15 lutego 2008 r. Jego przeglądów lub zmian dokonuje się w świetle odpowiednich decyzji podejmowanych przez RB ONZ.”.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

2. Dostarczanie, sprzedaż lub transfer broni i podobnego sprzętu, o których mowa w ust. 1, odbywa się wyłącznie w miejscach odbioru wyznaczonych przez rząd DRK, we współpracy z MONUC, oraz podlega uprzedniemu zgłoszeniu Komitetowi ds. Sankcji.

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 2007 r. 3. Dostarczanie, sprzedaż lub transfer broni lub podobnego sprzętu lub świadczenie usług lub szkolenie techniczne i pomoc techniczna, o których mowa w ust. 1, wymagają zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 264 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 9 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2007 z dnia 9 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 7 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2007 z dnia 9 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy oraz szkarłacicy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I a oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L264 - 5 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2007 z dnia 9 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bayerischer Meerrettich lub Bayerischer Kren (CHOG))

 • Dz. U. L264 - 3 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2007 z dnia 5 października 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L264 - 1 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2007 z dnia 9 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.