Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 264 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2007 z dnia 9 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bayerischer Meerrettich lub Bayerischer Kren (CHOG))

Data ogłoszenia:2007-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 264 POZ 5

10.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2007 z dnia 9 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bayerischer Meerrettich lub Bayerischer Kren (CHOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nazwy „Bayerischer Meerrettich” lub „Bayerischer Kren” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

Komisja otrzymała zgłoszenie sprzeciwu zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Zgłoszenie sprzeciwu zostało następnie wycofane, w związku z czym należy zarejestrować wymienioną nazwę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia wniosek Niemiec o rejestrację

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 283 z 21.11.2006, str. 12.

L 264/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2007

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: Klasa 1.6. NIEMCY Bayerischer Meerrettich lub Bayerischer Kren (CHOG) Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 264 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 11 z 200710.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/654/WPZiB z dnia 9 października 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L264 - 9 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2007 z dnia 9 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 7 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2007 z dnia 9 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy oraz szkarłacicy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I a oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L264 - 3 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2007 z dnia 5 października 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L264 - 1 z 200710.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2007 z dnia 9 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.