Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 265 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2007 z dnia 9 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 265 POZ 1

Strona 1 z 23
11.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1184/2007 z dnia 9 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3) B. DALSZE POSTĘPOWANIE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

(4)

Po nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz nadsiarczanów pochodzących z USA, ChRL i Tajwanu, niektóre zainteresowane strony przedstawiły uwagi na piśmie. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono przedstawienie swojego stanowiska. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wszystkie strony powiadomiono o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz nadsiarczanów pochodzących z USA, ChRL i Tajwanu oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji.

A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 390/2007 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów), objętych obecnie kodami CN 2833 40 00 oraz ex 2842 90 80, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i Tajwanu.

(5)

Komisja przeprowadziła pogłębione dochodzenie dotyczące interesu Wspólnoty i dokonała analizy danych uzyskanych od odbiorcy we Wspólnocie w ramach odpowiedzi na kwestionariusz przesłany po wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych.

(2)

Jak stwierdzono w motywie 12 rozporządzenia tymczasowego, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. („okres objęty dochodzeniem” – „OD”). Jeśli chodzi o tendencje istotne dla oceny szkody, Komisja przeanalizowała dane obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany” – „OB”).

(6)

Dodatkowa wizyta weryfikacyjna odbyła się w siedzibie następującego przedsiębiorstwa:

— Antec International Ltd., Sudbury, UK – użytkownik we Wspólnocie.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, str. 6.

(7)

Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały uwzględnione, a w stosownych przypadkach ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

L 265/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2007

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1. Produkt objęty postępowaniem

(8)

Należy przypomnieć, że jak podano w motywie 14 rozporządzenia tymczasowego, produkt objęty postępowaniem obejmuje cztery następujące główne typy produktów: nadtlenodwusiarczan amonu (NH4)2S2O8 (APS), nadtlenodwusiarczan sodu (Na2S2O8) (SPS/NPS), nadtlenodwusiarczan potasu (K2S2O8) (PPS/KPS) i nadtlenosiarczan potasu (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4) (KMPS).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 265 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L265 - 23 z 200711.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2007 z dnia 10 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 października 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

  • Dz. U. L265 - 22 z 200711.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2007 z dnia 10 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w odniesieniu do podziału ilości pomiędzy sprzedaż bezpośrednią i dostawy w Rumunii i Bułgarii

  • Dz. U. L265 - 20 z 200711.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2007 z dnia 10 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.