Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2007-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 3

12.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1189/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 drugie zdanie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (3) określa tryb obliczania amortyzacji. Na rok gospodarczy 2008 należy ustalić dla niektórych produktów współczynniki, które powinny być stosowane przez agencje interwencyjne do miesięcznych wartości skupu tych produktów, tak aby agencje te mogły ustalić wysokość amortyzacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, Artykuł 1 W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku, zakupionych w ramach publicznej interwencji, które zostają umieszczone w składach lub przejęte przez agencje interwencyjne między dniem 1 października 2007 r. a dniem 30 września 2008 r., agencje interwencyjne stosują do wartości produktów zakupionych każdego miesiąca współczynniki amortyzacji wymienione w tym załączniku. Artykuł 2 Kwoty wydatków obliczone przy uwzględnieniu amortyzacji, o której mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, są przekazywane Komisji w ramach deklaracji sporządzanych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (4). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2007 r.

(5)

Na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), interwencje w zakresie regulacji rynków rolnych są finansowane przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG). Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 amortyzację produktów rolnych przechowywanych w publicznych składach interwencyjnych należy przeprowadzić w momencie ich skupu. Wartość procentowa amortyzacji nie może przekraczać różnicy między ceną zakupu a przewidywalną ceną zbytu każdego z tych produktów. Wymieniona wartość procentowa ustalana jest dla każdego produktu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Ponadto Komisja może ograniczyć amortyzację w momencie zakupu do odsetka wartości procentowej amortyzacji, który nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amortyzacji. Załącznik VIII pkt 1, 2 i 3 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 734/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 5). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

(3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 721/2007 (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, str. 4). (4) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 1.

L 267/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2007

ZAŁĄCZNIK Współczynniki amortyzacji mające zastosowanie do miesięcznych wartości skupu

Produkty Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa Jęczmień Kukurydza Cukier biały Ryż niełuskany Alkohol Masło Odtłuszczone mleko w proszku

— — — 0,10 — 0,45 — —

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 16 z 200712.10.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4607) (1)

 • Dz. U. L267 - 14 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L267 - 12 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L267 - 11 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L267 - 10 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L267 - 8 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L267 - 7 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2007 z dnia 11 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L267 - 5 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2008 EFGR

 • Dz. U. L267 - 1 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.