Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 268 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2007 z dnia 3 września 2007 r. ustanawiające na 2007 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

Data ogłoszenia:2007-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 268 POZ 1

Strona 1 z 185
12.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1165/2007 z dnia 3 września 2007 r. ustanawiające na 2007 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, określany jako „wykaz Procom”, jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny, aby można było porównać dane pomiędzy państwami członkowskimi. Wykaz Prodcom musi być aktualizowany, należy zatem stworzyć wykaz na 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

(5)

(6)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadziły badanie produkcji przemysłowej. Badanie produkcji przemysłowej musi opierać się na wykazie produktów określającym produkty przemysłowe podlegające badaniu. Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zestawienie między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Wykaz Prodcom na 2007 r. jest określony w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 3 września 2007 r. W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Członek Komisji

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 268/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

12.10.2007

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2007 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

NACE 13.10: Kopalnictwo rud żelaza 13.10.10.30 Rudy i koncentraty żelaza niespiekane, z wyłączeniem pirytów prażonych Rudy i koncentraty żelaza spiekane, z wyłączeniem pirytów prażonych 2601.11 kg S

13.10.10.50

2601.12

kg

S

NACE 13.20: Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru 13.20.11.00 13.20.12.00 13.20.13.00 13.20.14.00 13.20.15.30 13.20.15.50 13.20.15.70 13.20.16.30 13.20.16.50 13.20.16.90 Rudy i koncentraty miedzi Rudy i koncentraty niklu Rudy i koncentraty glinu Rudy i koncentraty metali szlachetnych Rudy i koncentraty cyny Rudy i koncentraty ołowiu Rudy i koncentraty cynku Rudy i koncentraty wolframu Rudy i koncentraty manganu 2603 2604 2606 2616 2609 2607 2608 2611 2602 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg S S S S S S S S S S

2605 + 2610 + 2613 Rudy i koncentraty innych metali nieżelaznych, włączając rudy i koncentraty kobaltu, chromu, molibdenu, tytanu, tantalu, wanadu, + 2614 + 2615 + 2617 cyrkonu, antymonu, berylu, bizmutu, germanu, rtęci NACE 14.11: Wydobywanie kamienia ozdobnego i budowlanego

14.11.11.33 14.11.11.35

Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony

2515.11

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 268 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.