Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 269 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/643/WPZiB z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przepisów finansowych Europejskiej Agencji Obrony oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych i przepisów dotyczących wkładów finansowych z budżetu operacyjnego Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2007-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 269 POZ 1

Strona 1 z 49
12.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/1

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/643/WPZiB z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przepisów finansowych Europejskiej Agencji Obrony oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych i przepisów dotyczących wkładów finansowych z budżetu operacyjnego Europejskiej Agencji Obrony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

agencji” i zastępowała je „przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i przepisami dotyczącymi wkładów finansowych z budżetu operacyjnego Europejskiej Agencji Obrony”.


uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony (1), w szczególności jego art. 18 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przyjmując decyzje, o których mowa powyżej, Rada Sterująca zaproponowała również, aby Rada przyznała Radzie Sterującej stałe uprawnienie do modyfikowania tych przepisów.

(1)

W dniu 13 września 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/ 658/WPZiB w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony (2).

(6)

Nowe przepisy finansowe przyjęte przez Radę Sterującą agencji należy potwierdzić, a Rada Sterująca agencji powinna uzyskać uprawnienia do dokonywania przeglądu i zmiany tych przepisów, w zależności od potrzeb, w określonych granicach,

(2)

W dniu 21 listopada 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/ 821/WPZiB zmieniającą decyzję 2004/658/WPZiB (3), która przewidywała, że Rada Sterująca agencji dokona przeglądu lub zmiany, zależnie od potrzeby, tych przepisów finansowych przed dniem 31 grudnia 2006 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Przepisy finansowe Europejskiej Agencji Obrony, jak również przepisy dotyczące zamówień publicznych i przepisy dotyczące wkładów finansowych z budżetu operacyjnego Europejskiej Agencji Obrony, są określone w załączniku. Przepisy te zastępują przepisy zawarte w załączniku do decyzji 2004/658/ WPZiB, zmienionej przez Radę Sterującą (4).

(3)

W dniu 13 listopada 2006 r. Rada Sterująca przyjęła decyzję 2006/29 (Cor.), która zmieniała tytuły I, II i IV obowiązujących „przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego agencji” i zastępowała je „przepisami finansowymi Europejskiej Agencji Obrony”.

(4)

W dniu 14 grudnia 2006 r. Rada Sterująca przyjęła decyzję 2006/34, która zmieniała tytuł III istniejących „przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego

(1) Dz.U. L 245 z 17.7.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 300 z 25.9.2004, str. 52. (3) Dz.U. L 305 z 24.11.2005, str. 43.

2. Rada Sterująca dokonuje przeglądu i przyjmuje techniczne zmiany do tych przepisów w zależności od potrzeb, w szczególności w celu zapewnienia spójności z właściwymi przepisami wspólnotowymi. Merytoryczne zmiany odnoszące się do zakresu zastosowania i celu tych przepisów, do zasad dotyczących

(4) Decyzja Rady Sterującej 2005/06 z dnia 21 czerwca 2005 r.

L 269/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

12.10.2007

zarządzania budżetowego i finansowego oraz do przepisów ogólnych dotyczących zamówień publicznych, jak również wszelkie nowe przepisy mające znaczne skutki dla budżetu, przedkłada się Radzie do zatwierdzenia.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2007 r.

Artykuł 2

W imieniu Rady R. PEREIRA Przewodniczący

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

12.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK PRZEPISY FINANSOWE EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY SPIS TREŚCI

L 269/3

ZAKRES ZASTOSOWANIA .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 269 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.