Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 15

Strona 1 z 19
2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/15

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 411 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Decyzja 2006/1006/WE otrzymuje brzmienie:


DECYZJA RADY z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (2006/1006/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 w związku z art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

poprzez rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 (2), oraz w celu uniknięcia przerw w dostępie wspólnotowych statków rybackich do zasobów rybołówstwa w wyłącznej strefie ekonomicznej Grenlandii, obie Strony parafowały Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania nowej Umowy partnerskiej w sprawie połowów od dnia 1 stycznia 2007 r. Ze względu na pilny charakter sprawy konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w ust. I pkt 3) Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(1)

Wspólnota z jednej strony oraz rząd Danii i Rząd Lokalny Grenlandii z drugiej strony wynegocjowały Umowę partnerską w sprawie połowów, przyznającą wspólnotowym rybakom wielkości dopuszczalnych połowów na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Grenlandii.

(5)

Zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów leży w interesie Wspólnoty.

(6)

Powinna zostać określona metoda rozdziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie,

(2)

W wyniku negocjacji dnia 2 czerwca 2006 r. parafowano nową Umowę partnerską w sprawie połowów.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Umowa w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (1), została uchylona przez nową Umowę partnerską w sprawie połowów.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów, dotyczące tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony.

(4)

Ze względu na wygaśnięcie w dniu 31 grudnia 2006 r. czwartego Protokołu ustanawiającego warunki połowów przewidziane w Umowie w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony, zmienionego protokołem zawartym

Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 1.

(1) Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 9.

L 27/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

Artykuł 2 Rozdział wielkości dopuszczalnych połowów, w tym licencji uzyskanych na mocy art. 1 umowy określonej w art. 1, odbywa się zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1). Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszej umowy, powiadamiają Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w grenlandzkiej strefie połowowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 43 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 11 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 7 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 5 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 3 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 1 z 20072.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.