Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 3

Strona 1 z 2
2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/3

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 411 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

podjęte zostaną gotowania tych operacyjnego i odpowiedzialne

tam określone kroki niezbędne to przylokalizacji. Za zapewnienie zarządzania odpowiednią komunikację z Komisją są odpowiednio Francja i Austria.

Niezbędne jest także powierzenie Komisji odpowiedzialności za przygotowanie integracji technicznej w ramach SIS II, w szczególności w odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione.

Decyzja Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1) oraz rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 (2) stanowią niezbędną podstawę prawną umożliwiającą przydzielenie w budżecie Unii Europejskiej odpowiednich środków na utworzenie SIS II oraz wykonanie tej części budżetu. Rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 oraz decyzja 2001/886/WSiSW tracą moc z dniem 31 grudnia 2006 r. Proces opracowywania SIS II będzie trwał dłużej niż przewidywano, konieczne jest zatem zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ten cel po dniu 31 grudnia 2006 r. Aby umożliwić zakończenie procesu opracowywania SIS II, który obejmuje zbudowanie infrastruktury łączności, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 2424/2001, co pozwoli Komisji na wykonanie budżetu po 2006 r. W swoich konkluzjach z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rada stwierdziła, iż w fazie rozwojowej SIS II centralna jednostka systemu zlokalizowana zostanie we Francji, a system rezerwowy w Austrii, pod warunkiem że

(7)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza przyjmowanych w przyszłości instrumentów prawnych dotyczących utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II.

(8)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i w związku z tym nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu. Ponieważ niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu, Dania zadecyduje o wdrożeniu niniejszego instrumentu do swojego prawa krajowego w okresie sześciu miesięcy po przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

(9)

(4)

Niniejsze rozporządzenie i uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w jego przyjęciu i stosowaniu nie naruszają uzgodnień dotyczących częściowego uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w dorobku Schengen, określonych w decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

(1) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 4.

(3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 43 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 15 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 11 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 7 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 5 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 1 z 20072.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.