Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 43

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 43

Strona 1 z 2
2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/43

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 411 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Decyzja 2006/1007/WSiSW otrzymuje brzmienie:

DECYZJA RADY 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a) i b), art. 31 ust. 1) lit. a) i b) oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

W swoich konkluzjach z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rada stwierdziła, iż w fazie rozwojowej SIS II centralna jednostka systemu zlokalizowana zostanie we Francji, a system rezerwowy w Austrii, pod warunkiem że podjęte zostaną tam określone kroki niezbędne to przygotowania tych lokalizacji. Za zapewnienie zarządzania operacyjnego i odpowiednią komunikację z Komisją odpowiedzialne są odpowiednio Francja i Austria.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(6)

Niezbędne jest także powierzenie Komisji odpowiedzialności za przygotowanie integracji technicznej w ramach SIS II, w szczególności w odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Decyzja 2001/886/WSiSW powinna w związku z tym zostać odpowiednio zmieniona.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1) oraz decyzja Rady 2001/886/WSiSW (2) stanowią niezbędną podstawę prawną umożliwiającą przydzielenie w budżecie Unii Europejskiej odpowiednich środków na utworzenie SIS II oraz wykonanie tej części budżetu. Decyzja 2001/886/WSiSW oraz rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 tracą moc z dniem 31 grudnia 2006 r.

Niniejsza decyzja nie narusza przyjmowanych w przyszłości instrumentów prawnych dotyczących utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II.

(8)

(2)

Proces opracowywania SIS II będzie trwał dłużej niż przewidywano, konieczne jest zatem zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ten cel po dniu 31 grudnia 2006 r.

Zjednoczone Królestwo uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

(9)

(3)

Aby umożliwić zakończenie procesu opracowywania SIS II, który obejmuje zbudowanie infrastruktury łączności, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania decyzji 2001/886/WSiSW, co pozwoli Komisji na wykonanie budżetu po 2006 r.

Irlandia uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4).

(1) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 4. (2) Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 1.

(3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43. (4) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

L 27/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

(10)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru określonego w art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE (1) w sprawie niektórych warunków stosowania tego układu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 15 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 11 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 7 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 5 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 3 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 1 z 20072.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.