Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 5

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 5

2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/5

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 411 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1989/2006 otrzymuje brzmienie:


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(1),

w oparciu o obiektywne kryteria. Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 powinien zostać dostosowany w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(3)

Bułgarii

i

Rumunii (2),

Należy zatem zapewnić jak najszybsze przyjęcie zmian technicznych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, tak aby umożliwić Bułgarii i Rumunii przedstawienie dokumentów programowych od daty ich przystąpienia do Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

Zgodnie z art. 56 Aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty, które pozostają w mocy po dniu 1 stycznia 2007 r., wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie przystąpienia lub jego załącznikach, Rada przyjmuje w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (3) ustanawia ogólne zasady wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz cele tych funduszy. Zgodnie z art. 53 załącznik III do tego rozporządzenia ustanawia pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania programów operacyjnych w podziale na państwa członkowskie i na cele,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie jedynie pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i w dniu jego wejścia w życie.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11. (2) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203. (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

L 27/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania (o których mowa w art. 53)

Fundusz Spójności EFRR i EFS Wielkość procentowa Wielkość procentowa kwalifikowanych wydatków kwalifikowanych wydatków

Kryteria

Państwa członkowskie

1) Państwa członkowskie, których średni PKB na mieszkańca w latach 2001–2003 wyniósł poniżej 85 % średniej UE-25 w tym samym okresie. 2) Państwa członkowskie inne niż w określone pkt 1, kwalifikujące się do systemu przejściowego Funduszu Spójności na dzień 1 stycznia 2007 r.

Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja Hiszpania

85 % dla celów Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

85 %

80 % dla celu Konwergencja oraz regionów objętych mechanizmem phasing-in w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 50 % dla celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w regionach nieobjętych mechanizmem phasing-in

85 %

3) Państwa członkowskie inne niż określone w pkt 1 i 2.

Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo Hiszpania, Francja i Portugalia

75 % dla celu Konwergencja

4) Państwa członkowskie inne niż określone w pkt 1 i 2.

50 % dla celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

5) Regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu, korzystające z dodatkowych środków dla tych regionów przewidzianych w ust. 20 załącznika II 6) Regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu

50 %

Hiszpania, Francja i Portugalia

85 % dla celów Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

—”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 43 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 15 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 11 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 7 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 3 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 1 z 20072.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.