Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 7

Strona 1 z 4
2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/7

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina” (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 411 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1990/2006 otrzymuje brzmienie:


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina”

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 56 oraz protokół nr 4 do niego,

Biorąc pod uwagę ten wyraz solidarności Unii, Litwa zobowiązała się do zamknięcia jednostki 1 elektrowni jądrowej Ignalina przed 2005 r., a jednostki 2 – do dnia 31 grudnia 2009 r., a następnie do likwidacji tych jednostek. Utworzono program pomocy o budżecie 285 mln EUR na lata 2004–2006.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) („rozporządzenie finansowe”),

(3)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (2) ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,

(4)

Likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina, składającej się z dwóch odziedziczonych po dawnym Związku Radzieckim reaktorów typu RBMK o mocy 1 500 MW każdy, jest sprawą bez precedensu i stanowi dla Litwy wyjątkowe obciążenie finansowe, nieproporcjonalne do rozmiarów i możliwości gospodarczych tego kraju. Likwidacja będzie kontynuowana po okresie objętym aktualną perspektywą finansową Wspólnoty.

uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z protokołem nr 4 program Ignalina na lata 2004–2006 będzie nieprzerwanie kontynuowany i przedłużony na okres po 2006 r., zgodnie z procedurą określoną w art. 56 Aktu przystąpienia z 2003 r., a przedłużony program oparty będzie na tych samych elementach i zasadach, co program 2004–2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Unia Europejska zobowiązała się do kontynuowania udzielania odpowiedniej dodatkowej pomocy Wspólnoty Europejskiej w staraniach podejmowanych przez Litwę, zmierzających do likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina, także po przystąpieniu Litwy do Unii, w okresie do 2006 r. i później. Zobowiązanie to zostało formalnie podjęte w protokole nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie dołączonym do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Aby zaradzić skutkom zamknięcia i likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina, konieczne jest zatem przyjęcie przepisów wykonawczych dotyczących dodatkowej pomocy wspólnotowej na okres 2007–2013.

(6)

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 (Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 3).

Zgodnie z protokołem nr 4 w okresie objętym kolejną perspektywą finansową całkowity średni poziom środków dla przedłużonego programu Ignalina będzie właściwy. Planowanie tych środków będzie oparte na rzeczywistych potrzebach finansowych i zdolności absorpcyjnej.

L 27/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

(7)

Protokół nr 4 przewiduje różne sposoby realizacji pomocy, służące osiągnięciu powyższych celów, w tym bezpośrednie dostarczenie pomocy Litwie za pośrednictwem krajowego organu administracji w warunkach pełnej decentralizacji, co wykorzystano podczas realizacji programów rocznych w okresie 2004–2006. W konsekwencji Litwa dysponuje strukturą krajową odpowiednią do realizacji środków na podstawie protokołu nr 4, za pośrednictwem agencji krajowej, zgodnie z zasadami przekazywania zadań związanych z wykonywaniem budżetu na mocy art. 53 ust. 2 i art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 27 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 43 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 15 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 11 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 5 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 3 z 20072.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (  Dz.U. L 411 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L27 - 1 z 20072.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.