Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 271 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. zezwalająca na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu obecności BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4648)

Data ogłoszenia:2007-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 271 POZ 16

L 271/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2007 r. zezwalająca na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu obecności BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4648)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/667/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

Artykuł 1 1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Niemcy mogą wykorzystywać bydło, o którym mowa w pkt 1 lit. a) tiret drugie i trzecie załącznika VII do tego rozporządzenia, do końca jego okresu produkcyjnego na warunkach ustanowionych w ust. 2, 3, 4 niniejszego artykułu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. W rozporządzeniu art. 13 ust. 1 akapit pierwszy przewidziano zastosowanie środków zwalczania, jeśli oficjalnie potwierdzono obecność TSE. Środki te polegają w szczególności na zabiciu i całkowitym zniszczeniu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały określone jako zagrożone („zagrożone bydło”) z powodu powiązania epidemiologicznego z zarażonymi zwierzętami.

2.

Niemcy dopilnują, aby bydło, o którym mowa w ust. 1:

a) można było stale zidentyfikować w skomputeryzowanej bazie danych ustanowionej w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2);

b) było przemieszczane z gospodarstwa pod urzędowym nadzorem i w celu zniszczenia;

(2)

Niemcy zwróciły się do Komisji z wnioskiem o przyjęcie decyzji zezwalającej na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

c) nie było wysyłane do innych państw członkowskich ani wywożone do krajów trzecich.

(3)

W przedstawionych przez Niemcy środkach kontroli przewidziano ścisłe ograniczenie przemieszczania i identyfikowalność bydła w taki sposób, że obecny poziom ochrony zdrowia człowieka i zwierząt nie jest zagrożony.

3. Niemcy przeprowadzają regularne kontrole w celu sprawdzenia, czy niniejsza decyzja jest wykonywana w sposób właściwy.

(4)

Na podstawie pozytywnej oceny ryzyka powinno się zatem zezwolić Niemcom na wykorzystanie bydła do końca okresu produkcyjnego, o ile spełnione zostaną pewne warunki.

4. Niemcy powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie o wykorzystaniu bydła, o którym mowa w ust. 1, poprzez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 727/2007 (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, str. 8).

Niemcy podają również odpowiednie informacje w corocznym raporcie, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(2) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.

16.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/17

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 271 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 18 z 200716.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L271 - 15 z 200716.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania jednego członka Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach na okres trzeciego mandatu grupy

 • Dz. U. L271 - 13 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L271 - 10 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L271 - 7 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2007 r.

 • Dz. U. L271 - 5 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2007 z dnia 15 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Coliflor de Calahorra (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2007 z dnia 15 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Asiago (ChNP))

 • Dz. U. L271 - 1 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.