Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładające, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzające zakres stosowania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 1

Strona 1 z 19
17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładające, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzające zakres stosowania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rada rozszerzyła rozporządzeniem (WE) nr 866/2005 (4) („rozporządzenie rozszerzające”) obowiązujące środki antydumpingowe w celu objęcia nimi również przywozu świetlówek CFL-i wysłanych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin. Rozszerzenia dokonano w następstwie dochodzenia dotyczącego obejścia środków przeprowadzonego zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada zmieniła rozporządzeniem (WE) nr 1322/2006 („rozporządzenie zmieniające”) obowiązujące środki antydumpingowe. Zmiany wprowadzono w następstwie przeglądu okresowego dokonanego w odniesieniu do zakresu produktu. W wyniku postępowania i w rezultacie zastosowania rozporządzenia zmieniającego kompaktowe świetlówki fluoroscencyjne ze scaloną elektroniką zasilane prądem stałym („DC-CFL-i”) należy wyłączyć z zakresu środków. Środki antydumpingowe obejmowałyby odtąd tylko świetlówki zasilane prądem zmiennym (w tym wyładowcze kompaktowe świetlówki fluoroscencyjne ze scaloną elektroniką zasilane zarówno prądem stałym, jak i prądem zmiennym) („AC-CFL-i”).

A. PROCEDURA

Obowiązujące środki

(1)

Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1470/2001 (2) („rozporządzenie pierwotne”) ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 0 do 66,1 % na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką („CFL-i”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie”) („pierwotne dochodzenie”). Wcześniej Komisja nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe rozporządzeniem (WE) nr 255/2001 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”).

Obecne dochodzenia

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1322/2006 (Dz.U. L 244 z 7.9.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 38 z 8.2.2001, str. 8.

W następstwie opublikowania zawiadomienia o przyszłym wygaśnięciu środków Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony w dniu 18 kwietnia 2006 r. przez wspólnotową federację przemysłu oświetleniowego świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 25 %, ogólnej produkcji wspólnotowej świetlówek CFL-i.

(4) Dz.U. L 145 z 9.6.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1322/2006.

L 272/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

(5)

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L272 - 29 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2007 z dnia 16 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do 14 czerwca 2007 r.

  • Dz. U. L272 - 23 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2007 z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

  • Dz. U. L272 - 21 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2007 z dnia 16 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.