Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2007 z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 23

Strona 1 z 3
17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1207/2007 z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 53 i 80 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4) (5)

W związku z obciążeniem administracyjnym i w celu uniknięcia wszelkich utrudnień w handlu, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 lipca 2007 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 753/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

W przypadku tradycyjnej praktyki produkcyjnej regulowanej przez specjalne przepisy produkującego państwa członkowskiego, to państwo członkowskie może, w drodze odstępstwa od zwykłej zasady, poprzez wyraźne upoważnienie i pod stosowną kontrolą zezwolić, aby wino gatunkowe produkowane w określonych regionach geograficznych było otrzymywane przez dodanie do produktu podstawowego, z którego wino jest robione, jednego lub większej liczby produktów sektora wina, które nie pochodzą z określonego regionu, którego nazwę nosi wino. W celu zapewnienia, by podmioty gospodarcze i właściwe organy nie poniosły szkody w wyniku wygaśnięcia odstępstwa przewidzianego w art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 (2), należy przewidzieć jego ponowne przedłużenie. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 753/2002 zawiera wykaz odmian winorośli i ich synonimów obejmujących oznaczenie geograficzne, które mogą być umieszczane na etykietach win. Załącznik ten musi zostać uzupełniony odpowiednimi określeniami stosowanymi w Rumunii.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 31 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. b) drugiego akapitu datę „31 sierpnia 2007 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2008 r.”; b) w akapicie trzecim datę „31 sierpnia 2007 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2008 r.”; 2) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 382/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 12).

L 272/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz odmian winorośli i ich synonimów obejmujących oznaczenie geograficzne (1) które mogą być umieszczone na etykietach win zgodnie z przepisami art. 19 ust. 2

Nazwa odmiany lub jej synonimy

Państwa mogące stosować nazwę odmiany lub jeden z jej synonimów (*)

1 2 3 4

Agiorgitiko Aglianico Aglianicone Alicante Bouschet

Grecja° Włochy°, Grecja°, Malta° Włochy° Grecja°, Włochy°, Portugalia°, Algieria°, Tunezja°, Stany Zjednoczone°, Cypr°, Południowa Afryka Uwaga: Nazwa »Alicante« nie może być stosowana sama w celu oznaczenia wina

5 6 7 8 9

Alicante Branco Alicante Henri Bouschet Alicante Alikant Buse Auxerrois

Portugalia° Francja°, Serbia (8), Czarnogóra (8) Włochy° Serbia (6), Czarnogóra (6) Południowa Afryka°, Australia°, Kanada°, Szwajcaria°, Belgia°, Niemcy°, Francja°, Luksemburg°, Niderlandy°, Zjednoczone Królestwo° Włochy° Południowa Afryka°, Argentyna°, Australia°, Chorwacja°, Meksyk°, Słowenia°, Urugwaj°, Stany Zjednoczone°, Grecja°, Włochy°, Malta° Włochy° Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (16-28-115), Austria (14-16), Kanada (16-115), Chile (16-115), Włochy (16-115) Austria (13-16), Serbia (24-115), Czarnogóra (24-115), Szwajcaria Niemcy (58) Niemcy (115), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (13-28-115), Austria (13-14), Bułgaria (115), Kanada (13-115), Chile (13-115), Rumunia (115), Włochy (13-115) Republika Czeska (55), Austria°, Niemcy, Słowenia (Modra frankinja, Frankinja), Węgry, Rumunia (22, 55, 67, 71) Hiszpania° Włochy° Portugalia° Węgry° Rumunia (17, 55, 67, 71) Serbia (136), Czarnogóra (136) Chorwacja° Serbia (14-115), Czarnogóra (14-115)

10 11 12 13 14 15 16

Barbera Bianca Barbera Barbera Sarda Blauburgunder Blauer Burgunder Blauer Frühburgunder Blauer Spätburgunder

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Blaufränkisch Borba Bosco Bragão Budai Burgund Mare Burgundac beli Burgundac Crni Burgundac crni

(1) Te nazwy odmian i ich synonimy odpowiadają, w pełni lub częściowo, w tłumaczeniu albo w formie przymiotnikowej, oznaczeniom geograficznym stosowanym w celu opisu win.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L272 - 29 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2007 z dnia 16 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do 14 czerwca 2007 r.

  • Dz. U. L272 - 21 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2007 z dnia 16 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L272 - 1 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładające, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzające zakres stosowania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.