Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2007 z dnia 16 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do 14 czerwca 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 29

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1208/2007 z dnia 16 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do 14 czerwca 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 14, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Prawo do refundacji w przypadku dostaw realizowanych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 powinno zostać nienaruszone do dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 660/2007. Aby określić refundację konieczne jest ustalenie daty, którą należy w tym celu zastosować w drodze odstępstwa od art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

Od dnia 15 czerwca 2007 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych (2) nie przewiduje refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, w tym dostaw produktów, o których mowa w art. 36 i 44 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3). Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 państwa członkowskie mogą zezwolić eksporterom na zastosowanie procedury, zgodnie z którą bierze się pod uwagę ostatni dzień miesiąca w celu określenia stawki refundacji mającej zastosowanie do dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych co miesiąc. Zatem niemożliwe jest określenie stawki refundacji mającej zastosowanie do dostaw mleka i przetworów mlecznych realizowanych zgodnie z tą procedurą w okresie od dnia 1 do 14 czerwca 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w celu określenia stawki refundacji mającej zastosowanie do mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. a) i c) oraz w art. 44 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia i realizowanych w okresie od dnia 1 do 14 czerwca 2007 r. zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 37 wspomnianego rozporządzenia, przyjmuje się datę 14 czerwca 2007 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258 z 4.10.2007, str. 1). 2) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, str. 26. ( (3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1001/2007 (Dz.U. L 226 z 30.8.2007, str. 9).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 272 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L272 - 23 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2007 z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

  • Dz. U. L272 - 21 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2007 z dnia 16 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L272 - 1 z 200717.10.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładające, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzające zakres stosowania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.