Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 32

b)

b)

c)

d)

e)

f) g)

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, str. 1) od dnia 1 stycznia 2009 r.

L 273/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

Proponowane przez siebie ramy państwa członkowskie przedstawiają Komisji, która w terminie trzech miesięcy może wystąpić o wprowadzenie zmian, jeżeli uzna, że propozycja nie umożliwia osiągnięcia celów określonych w art. 174 Traktatu oraz w Szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego (1). Inwestycje w gospodarstwach indywidualnych wspierane w ramach programów operacyjnych również uwzględniają te cele. 2. Państwa członkowskie ustanawiają krajową strategię na rzecz stałych programów operacyjnych na rynku owoców i warzyw. Strategia ta uwzględnia następujące elementy: a) analizę sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron oraz potencjału rozwoju; uzasadnienie wybranych priorytetów; cele programów operacyjnych i instrumentów oraz wskaźniki wydajności; ocenę programów operacyjnych; zobowiązania sprawozdawcze organizacji producentów.


załączając niezbędne dokumenty uzupełniające, tak aby mogła otrzymać pozostałą część wspólnotowej pomocy finansowej. 6. Czas trwania programów operacyjnych i finansowania ich z jednej strony przez producentów i organizacje producentów, a z drugiej przez fundusze wspólnotowe, wynosi minimalnie trzy lata, a maksymalnie pięć lat.

ROZDZIAŁ III

Rozszerzenie zasad na producentów w określonym obszarze gospodarczym Artykuł 14 Rozszerzenie zasad 1. W przypadkach gdy organizacja producentów, która działa w określonym obszarze gospodarczym, uznawana jest, w odniesieniu do konkretnego produktu, za reprezentatywną dla produkcji i producentów w tym obszarze, zainteresowane państwo członkowskie, na wniosek tej organizacji, może zobowiązać producentów prowadzących działalność gospodarczą w tym obszarze gospodarczym, którzy nie należą do tej organizacji, do przestrzegania następujących zasad: a) zasad, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a); zasad wymaganych do wdrożenia środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. c).

b) c)

d) e)

Strategia krajowa uwzględnia również ramy krajowe, o których mowa w ust. 1. 3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do państw członkowskich, w których nie działają uznane organizacje producentów. Artykuł 13 Zatwierdzenie programów operacyjnych 1. Projekty programów operacyjnych są przedkładane właściwym organom krajowym, które je zatwierdzają lub odrzucają, lub występują o wprowadzenie do nich zmian zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału. 2. Organizacje producentów przekazują państwu członkowskiemu informację o szacowanej wielkości funduszu operacyjnego na każdy rok oraz przedstawiają stosowne uzasadnienie oparte na danych szacunkowych dotyczących programu operacyjnego, wydatków w roku bieżącym i ewentualnych wydatków w roku poprzednim oraz, w razie potrzeby, szacowanej wielości produkcji na rok następny. 3. Państwo członkowskie powiadamia organizację producentów lub stowarzyszenie organizacji producentów o szacowanej kwocie wspólnotowej pomocy finansowej zgodnie z wielkościami progowymi określonymi w art. 10. 4. Wypłaty wspólnotowej pomocy finansowej dokonywane są na podstawie wydatków poniesionych z tytułu programów objętych programem operacyjnym. W odniesieniu do tych samych programów zaliczki mogą być wypłacane z zastrzeżeniem złożenia gwarancji lub zabezpieczenia. 5. Organizacja producentów powiadamia państwo członkowskie o ostatecznej kwocie wydatków w roku poprzednim,

(1) Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.