Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 32

Do celów niniejszego rozdziału jakiekolwiek odniesienie do organizacji producentów jest również rozumiane jako odniesienie do uznanych stowarzyszeń organizacji producentów.

ROZDZIAŁ IV

Sprawozdanie Artykuł 19 Sprawozdanie Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego tytułu w odniesieniu do organizacji producentów, funduszy operacyjnych i programów operacyjnych.

TYTUŁ IV ORGANIZACJE I UMOWY MIĘDZYBRANŻOWE ROZDZIAŁ I


Wymogi i uznawanie Artykuł 20 Wymogi Do celów niniejszego rozporządzenia „organizacja międzybranżowa” oznacza podmiot prawny, który: a) został utworzony z przedstawicieli reprezentujących działalność gospodarczą związaną z produkcją produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 lub z handlem takimi produktami lub z ich przetwarzaniem; został ustanowiony z inicjatywy wszystkich lub niektórych organizacji lub stowarzyszeń, które je tworzą;

b)

c)

b)

L 273/12 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

realizuje co najmniej dwa spośród następujących działań w co najmniej jednym regionie Wspólnoty, uwzględniając interesy konsumentów: (i) poprawa znajomości oraz przejrzystości produkcji i rynku; pomoc w celu lepszej koordynacji sposobu wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, w szczególności przez prace badawcze i badania rynku; c)

mogą one wykazać się minimalnym poziomem reprezentatywności w każdym regionie dla każdej z branż, które skupiają; realizują dwa lub więcej działań, o których mowa w art. 20 lit. c); same nie zajmują się produkcją ani przetwarzaniem ani wprowadzaniem do obrotu owoców i warzyw ani produktów uzyskanych w drodze przetworzenia owoców i warzyw; nie są objęte żadnymi umowami, decyzjami ani uzgodnionymi praktykami, o których mowa w art. 22 ust. 4.

(ii)

d)

(iii) sporządzanie znormalizowanych wzorów umów zgodnych z zasadami wspólnotowymi; (iv) wykorzystanie w pełniejszym zakresie potencjału wyprodukowanych owoców i warzyw; (v) dostarczanie informacji i prowadzenie badań niezbędnych do dostosowania produkcji pod kątem produktów bardziej odpowiadających wymaganiom rynku oraz gustom i oczekiwaniom konsumentów, w szczególności w odniesieniu do jakości produktu i ochrony środowiska;

e)

2. Przed udzieleniem uznania państwo członkowskie powiadamia Komisję o organizacjach międzybranżowych, które złożyły wniosek o uznanie i dostarcza jednocześnie wszystkich istotnych informacji dotyczących ich reprezentatywności i różnorodnych działań, wraz ze wszystkimi innymi informacjami niezbędnymi do dokonania oceny. Komisja może sprzeciwić się uznaniu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia. 3. Państwa członkowskie: a) decydują o tym, czy udzielić uznania w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku wraz ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi; w regularnych odstępach czasu przeprowadzają kontrole, aby upewnić się, czy organizacje międzybranżowe spełniają warunki konieczne do uznania; w przypadku niespełnienia tych warunków lub w przypadku nieprawidłowości związanych ze stosowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia nakładają sankcje na te organizacje oraz, jeśli to konieczne, podejmują decyzję o wycofaniu uznania; wycofują uznanie, w przypadku gdy: (i) wymogi i warunki uznania określone w niniejszym rozdziale nie są już spełniane; organizacja międzybranżowa jest objęta dowolnymi umowami, decyzjami i uzgodnionymi praktykami, o których mowa w art. 22 ust. 3, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych sankcji nakładanych zgodnie z prawem krajowym; organizacja międzybranżowa nie spełnia obowiązku powiadomienia, o którym mowa w art. 22 ust. 2;

(vi) poszukiwanie sposobów ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i innych środków produkcji oraz zapewnienia jakości produktu oraz ochrony gleby i wody; (vii) opracowywanie metod i instrumentów mających na celu poprawę jakości produktu; (viii) wykorzystywanie potencjału i ochrona rolnictwa ekologicznego, jak również oznaczeń pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń geograficznych; (ix) promowanie produkcji zintegrowanej lub innych metod produkcji korzystnych dla środowiska;

b)

c) (x) ustanawianie zasad w odniesieniu do zasad dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu, o których mowa w załączniku I pkt 2 i 3, które są surowsze niż zasady wspólnotowe lub krajowe;

(ii) d) został uznany przez zainteresowane państwo członkowskie zgodnie z art. 21.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.