Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 32

2 lit. b). 4. Za niezgodne z przepisami wspólnotowymi uznaje się w każdym przypadku następujące umowy, decyzje i uzgodnione praktyki: a) umowy, decyzje i uzgodnione praktyki mogące prowadzić do jakiejkolwiek formy podziału rynków we Wspólnocie; umowy, decyzje i uzgodnione praktyki mogące wpływać na prawidłowe funkcjonowanie organizacji rynku; umowy, decyzje i uzgodnione praktyki mogące powodować zakłócenia konkurencji, które nie są niezbędne do osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej, realizowanych za pomocą działania podejmowanego przez organizację międzybranżową; 1. W przypadkach, w których organizacja międzybranżowa działająca w określonym regionie lub regionach państwa członkowskiego uważana jest za reprezentatywną dla produkcji danego produktu lub handlu nim lub przetwarzania go, zainteresowane państwo członkowskie na wniosek tej organizacji może postanowić, by niektóre z umów, decyzji lub praktyk uzgodnionych wewnątrz tej organizacji przez ograniczony okres były wiążące dla innych podmiotów gospodarczych, które nie należą do tej organizacji, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, działających w danym regionie lub regionach.


b)

c)

(1) Dz.U. L 214 z 4.8.2006, str. 7.

2. Organizację międzybranżową uważa się za reprezentatywną w rozumieniu ust. 1, w przypadku gdy obejmuje ona co najmniej dwie trzecie produkcji lub handlu danym produktem lub produktami lub przetwarzania danego produktu lub produktów w danym regionie bądź regionach państwa członkowskiego. W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie jej zasad na inne podmioty gospodarcze obejmuje więcej regionów niż jeden, organizacja międzybranżowa musi wykazać minimalny poziom reprezentatywności w odniesieniu do każdej z branż, które skupia w każdym z danych regionów.

L 273/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 25

17.10.2007

3. Zasady, o których rozszerzenie na inne podmioty gospodarcze można wnioskować: a) służą jednemu z następujących celów: (i) (ii) sprawozdawczości produkcyjnej i rynkowej; surowszym zasadom produkcji niż zasady wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych;

Wkłady finansowe producentów niebędących członkami W przypadkach gdy zasady dotyczące co najmniej jednego z produktów zostają rozszerzone i gdy uznana organizacja międzybranżowa prowadzi co najmniej jedno z działań wymienionych w art. 23 ust. 3 lit. a), leżące w ogólnym interesie gospodarczym osób, których działalność jest związana z co najmniej jednym produktem, państwo członkowskie, które udzieliło uznania, może zdecydować, że jednostki lub grupy, które nie są członkami tej organizacji, ale które uzyskują korzyści z takich działań, płacą organizacji kwotę stanowiącą całość lub część wkładów finansowych płaconych przez jej członków w zakresie, w jakim wkłady takie są przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych bezpośrednio w wyniku prowadzenia przedmiotowych działań.

TYTUŁ V

(iii) sporządzeniu standardowych umów zgodnych z przepisami wspólnotowymi; (iv) zasadom dotyczącym wprowadzania do obrotu; (v) zasadom dotyczącym ochrony środowiska;

(vi) środkom promowania i wykorzystania potencjału produktów; (vii) środkom służącym ochronie rolnictwa ekologicznego, jak również oznaczeń pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń geograficznych; b) c) obowiązują od co najmniej jednego roku gospodarczego; mogą być wiążące przez okres nie dłuższy niż trzy lata gospodarcze; nie szkodzą innym podmiotom gospodarczym w danym państwie członkowskim lub we Wspólnocie.

HANDEL Z PAŃSTWAMI TRZECIMI ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne Artykuł 26 Zasady ogólne Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia lub przepisy przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, w handlu z państwami trzecimi zakazuje się: a) pobierania jakiejkolwiek opłaty o skutku równoważnym do należności celnych; stosowania jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym. Artykuł 27 Nomenklatura scalona Do klasyfikacji taryfowej produktów objętych niniejszym tytułem stosuje się ogólne zasady interpretowania nomenklatury scalonej oraz szczególne zasady dotyczące jej stosowania. Nomenklaturę taryfową wynikającą ze stosowania niniejszego rozporządzenia włącza się do wspólnej taryfy celnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.