Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 32

dotyczące norm handlowych i handlu z państwami trzecimi, również powinny zostać zaktualizowane i uproszczone w celu umożliwienia ich łatwego włączenia w późniejszym terminie do wyżej wymienionego rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem uchylać ani zmieniać istniejących instrumentów o charakterze horyzontalnym, chyba że zdezaktualizowały się one lub stały się zbędne lub z uwagi na swój charakter nie powinny być rozpatrywane na poziomie Rady.


(6)

z rynku, w szczególności pod kątem ochrony jakości wody, zachowania różnorodności biologicznej i dbałości o tereny wiejskie.

(10) Organizacje producentów są głównymi podmiotami w sys-

Zakres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien uwzględniać produkty objęte wspólnymi organizacjami rynków owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw. Jednak przepisy dotyczące organizacji producentów oraz organizacji i umów międzybranżowych mają zastosowanie tylko do produktów objętych wspólną organizacją rynku owoców i warzyw i rozróżnienie to należy utrzymać. Zakres wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw również powinien zostać rozszerzony na niektóre zioła kuchenne, aby zapewnić im możliwość korzystania z tego systemu. Tymianek i szafran obecnie objęte są zakresem stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 827/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu (1), z którego powinny zatem zostać wykreślone. Normy handlowe, zwłaszcza dotyczące definicji, jakości, podziału na klasy, rozmiaru, opakowania, sposobu pakowania, składowania, transportu, prezentacji oraz wprowadzania do obrotu i etykietowania powinny mieć zastosowanie do niektórych produktów w celu umożliwienia dostaw na rynek produktów jednolitej i zadowalającej jakości. Ponadto może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia szczególnych środków, zwłaszcza aktualnych metod analitycznych oraz innych środków służących określaniu przedmiotowych norm w celu zapobieżenia nadużyciom zarówno w zakresie jakości i autentyczności produktów oferowanych konsumentom, jak i istotnym zakłóceniom odnośnych rynków, które mogą zostać spowodowane tymi nadużyciami. Obecnie dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) i dyrektywa Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) ustanawiają przepisy szczegółowe dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Przepisy te jednak nie zostały w pełni zaktualizowane, co umożliwiłoby uwzględnienie rozwoju stosowanych norm międzynarodowych i z tego względu powinny zostać zmienione w celu umożliwienia takiej aktualizacji. Przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw należy w pełni uwzględnić zagadnienia ochrony środowiska, w tym metody uprawy, gospodarkę odpadami i sposób zagospodarowania produktów wycofanych

temie dotyczącym owoców i warzyw, którego zdecentralizowane funkcjonowanie zapewniają na swoim szczeblu. Wobec rosnącej koncentracji popytu koncentracja podaży za pośrednictwem tych organizacji stanowi w dalszym ciągu gospodarczą konieczność mającą wzmocnić pozycję producentów na rynku. Koncentracja podaży powinna mieć charakter dobrowolny i wykazać swoją przydatność poprzez zakres i skuteczność usług oferowanych przez organizacje producentów swoim członkom. Z tego względu, że organizacje producentów działają wyłącznie w interesie swoich członków, powinno uważać się je za działające w sprawach gospodarczych w imieniu i na rzecz swoich członków.

(11) Doświadczenie pokazuje, że organizacje producentów

(7)

stanowią odpowiedni instrument koncentracji podaży.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.