Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 32

Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego artykułu Komisja podejmuje środki ochronne w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 519/94 dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (1) oraz (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (2). 2. O ile Rada nie postanowi inaczej, Komisja zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przedsiębierze środki ochronne w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty przewidziane w umowach międzynarodowych zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu. 3. Komisja na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy może podjąć środki ochronne, o których mowa w ust. 1 i 2. Jeżeli Komisja otrzymuje taki wniosek od państwa członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w jego sprawie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania. Państwa członkowskie są powiadamiane o takich środkach ochronnych; środki te stosuje się w trybie natychmiastowym. O decyzjach podjętych przez Komisję zgodnie z ust. 1 i 2 każde państwo członkowskie może poinformować Radę w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym zostało powiadomione. Rada zbiera się niezwłocznie. Stanowiąc większością kwalifikowaną, może ona zmienić lub uchylić daną decyzję w terminie miesiąca od dnia, w którym została o niej poinformowana. 4. W przypadku gdy Komisja uzna, że środek ochronny podjęty zgodnie z ust. 1 lub 2 powinien zostać uchylony lub zmieniony, postępuje następująco: a) jeżeli środek został uchwalony przez Radę, Komisja zwraca się do Rady o jego uchylenie lub zmianę. Rada stanowi większością kwalifikowaną; w pozostałych przypadkach Komisja uchyla lub zmienia wspólnotowe środki ochronne. Artykuł 39 Zawieszenie procedury uszlachetniania czynnego


b)

c)

3. W stosownych przypadkach przyjęta metoda zarządzania należycie uwzględnia wymogi w zakresie zaopatrzenia rynku Wspólnoty oraz konieczność utrzymania równowagi tego rynku. Artykuł 37 Otwieranie kontyngentów taryfowych Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, Komisja określa roczne kontyngenty taryfowe, w razie konieczności odpowiednio rozłożone w okresie roku, i określa metodę zarządzania, która zostanie zastosowana. Szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania niniejszej sekcji przyjmuje się zgodnie z tą samą procedurą, w szczególności w odniesieniu do: a) gwarancji obejmujących charakter, miejsce wytworzenia i pochodzenie danego produktu; uznania dokumentu stosowanego przy sprawdzaniu gwarancji, o których mowa w lit. a); warunków wydawania pozwoleń na przywóz oraz okresu ich ważności.

b)

1. W przypadku gdy procedura uszlachetniania czynnego zakłóca lub może zakłócić funkcjonowanie rynku wspólnotowego, Komisja na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej

(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1).

b)

c)

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/17

inicjatywy może zawiesić całkowicie lub częściowo stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli Komisja otrzymuje wniosek od państwa członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w jego sprawie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania. Państwa członkowskie są powiadamiane o takich środkach; środki te stosuje się w trybie natychmiastowym. O środkach, co do których decyzję podjęła Komisję zgodnie z akapitem pierwszym, każde państwo członkowskie może poinformować Radę w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym zostało powiadomione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.