Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 32

Rada zbiera się niezwłocznie. Stanowiąc większością kwalifikowaną, może ona zmienić lub uchylić dane środki w terminie miesiąca od dnia, w którym została o nich poinformowana. 2. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku produktów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia Rada może całkowicie lub częściowo zakazać stosowania procedury uszlachetniania czynnego w odniesieniu do produktów, działając zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 Traktatu.


ROZDZIAŁ III

Państwa członkowskie są powiadamiane o takich środkach; środki te stosuje się w trybie natychmiastowym. O środkach, co do których decyzję podjęła Komisję zgodnie z akapitem pierwszym, każde państwo członkowskie może poinformować Radę w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym zostało powiadomione. Rada zbiera się niezwłocznie. Stanowiąc większością kwalifikowaną, może ona zmienić lub uchylić dane środki w terminie miesiąca od dnia, w którym została o nich poinformowana. 2. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku produktów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia Rada może całkowicie lub częściowo zakazać stosowania procedur uszlachetniania biernego w odniesieniu do tych produktów, działając zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2 Traktatu.

TYTUŁ VI PRZEPISY WYKONAWCZE, ZMIENIAJĄCE I KOŃCOWE ROZDZIAŁ I

Przepisy wykonawcze Artykuł 42 Wywóz Szczegółowe przepisy wykonawcze Sekcja I Pozwolenia na wywóz Artykuł 40 Fakultatywne systemy pozwoleń na wywóz 1. Komisja może zdecydować, że wywóz ze Wspólnoty produktów objętych niniejszym rozporządzeniem podlega obowiązkowi przedstawienia pozwolenia na wywóz. 2. Artykuły 29, 30 i 31 stosuje się mutatis mutandis. 3. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu, w tym przepisy dotyczące okresu ważności pozwoleń i stawki zabezpieczenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Sekcja II Zawieszenie procedury uszlachetniania biernego Artykuł 41 Zawieszenie procedury uszlachetniania biernego 1. W przypadku gdy procedura uszlachetniania biernego zakłóca lub może zakłócić funkcjonowanie rynku wspólnotowego, Komisja na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy może zawiesić całkowicie lub częściowo stosowanie procedury uszlachetniania biernego w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli Komisja otrzymuje wniosek od państwa członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w jego sprawie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania. (v) przepisy dotyczące stosowania norm handlowych do produktów przywożonych do Wspólnoty oraz produktów wywożonych ze Wspólnoty; (ii) Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Przepisy te mogą obejmować w szczególności: a) przepisy dotyczące wdrażania tytułu II, obejmujące: (i) produkty zgłoszone do standaryzacji oraz przepisy dotyczące norm handlowych, o których mowa w art. 2, w tym przepisy określające, jaki produkt jest produktem o dobrej jakości handlowej zgodnej z obowiązującymi przepisami; przepisy dotyczące kontroli zgodności, w tym przepisy dotyczące ich spójnego stosowania w państwach członkowskich;

(iii) przepisy dotyczące odstępstw i zwolnień od stosowania norm handlowych; (iv) przepisy dotyczące prezentacji, wprowadzania do obrotu i etykietowania;

b)

przepisy dotyczące wdrażania tytułu III, obejmujące: (i) przepisy dotyczące międzynarodowych organizacji producentów i międzynarodowych stowarzyszeń organizacji producentów, obejmujące pomoc administracyjną, której mają udzielać odpowiednie organy właściwe w przypadku współpracy międzynarodowej;

L 273/18 (ii)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.