Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 32

przepisy dotyczące finansowania środków, o których mowa w art. 7; między innymi progi i pułapy pomocy oraz zakres współfinansowania pomocy przez Wspólnotę;

w odniesieniu do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 i w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 oraz ziemniaków świeżych lub schłodzonych oznaczonych kodem CN 0701. Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego: a) państwa członkowskie mogą nadal do dnia 31 grudnia 2011 r. świadczyć pomoc państwa na mocy obowiązujących programów w odniesieniu do produkcji ziemniaków świeżych lub schłodzonych oznaczonych kodem CN 0701 lub handlu tymi ziemniakami; Hiszpania i Włochy mogą w roku gospodarczym 2007/ 2008 świadczyć pomoc państwa do kwoty 15 mln EUR, aby ułatwić dostosowanie sektora przetwarzania pomidorów do przepisów niniejszego rozporządzenia; państwa członkowskie mogą do dnia 31 grudnia 2010 r. świadczyć pomoc państwa na następujących warunkach: (i) pomoc państwa wypłacana jest jedynie producentom owoców i warzyw, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów i którzy podpisali umowę z uznaną organizacją producentów, w której zobowiązują się do stosowania środków zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi stosowanych przez daną organizację producentów; kwota pomocy państwa wypłaconej takim producentom nie przekracza 75 % wsparcia wspólnotowego otrzymanego przez członków danej organizacji producentów; oraz


(iii) wielkość zwrotu pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 1, i szczegółowe przepisy regulujące ten zwrot; (iv) przepisy dotyczące inwestycji w indywidualne gospodarstwa; (v) terminy przekazywania informacji i powiadomień, o których mowa w art. 13;

(vi) przepisy dotyczące częściowych wypłat wspólnotowej pomocy finansowej, o których mowa w art. 13; c) d) przepisy dotyczące wdrażania tytułu IV; przepisy dotyczące kontroli administracyjnych i na miejscu, które mają przeprowadzać państwa członkowskie w odniesieniu do wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania niniejszego rozporządzenia; system stosowania sankcji administracyjnych w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z obowiązków wynikających ze stosowania niniejszego rozporządzenia. Sankcje administracyjne są różnicowane w zależności od stopnia, zakresu, czasu trwania i powtarzalności stwierdzonego przypadku nieprzestrzegania obowiązków;

b)

c)

e)

(ii) f) przepisy dotyczące odzyskiwania nienależnych płatności wynikających ze stosowania niniejszego rozporządzenia; przepisy dotyczące składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i ich wyników; przepisy dotyczące wdrażania tytułu V, w tym środki wymienione w tym tytule; przepisy służące określeniu, jakie informacje są niezbędne do stosowania art. 44, jak również określeniu ich formy, treści, terminów oraz uzgodnień w zakresie przekazywania lub udostępniania informacji i dokumentów. środki mające na celu ułatwienie przejścia z uregulowań przewidzianych w rozporządzeniach (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 2202/96 do uregulowań ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w tym również środki służące wdrożeniu art. 55 niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

g)

h)

i)

(iii) nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. dane państwo członkowskie składa Komisji sprawozdanie na temat efektywności i skuteczności pomocy państwa, analizując w szczególności, w jakim stopniu wsparło organizację sektora. Komisja przeanalizuje sprawozdanie i zdecyduje, czy złożyć odpowiednie wnioski. Artykuł 44 Przekazywanie informacji Państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia, monitorowania rynku i analizy rynkowej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań dotyczących produktów objętych niniejszym rozporządzeniem. Artykuł 45 Wydatki Wydatki ponoszone na mocy niniejszego rozporządzenia uważa się za środki interwencyjne w zakresie regulacji rynków rolnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.