Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 32

do 50 % składowej pułapów krajowych, o których mowa w art. 41, odpowiadających niektórym pomidorom dostarczanym w celu przetworzenia i kwalifikującym się w ramach systemu pomocy określonego w rozporządzeniu (WE) nr 2201/96. W takim przypadku oraz w ramach limitu pułapu ustanowionego zgodnie z art. 64 ust. 2 dane państwo członkowskie dokonuje, w ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na rzecz rolników. Dodatkowa płatność przyznawana jest rolnikom produkującym te pomidory na warunkach przewidzianych w tytule IV rozdział 10 g.


b) c) 9)

artykuł 60 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o zastosowaniu odstępstwa w art. 51 akapit drugi, może również do dnia 1 listopada 2007 r. zdecydować

L 273/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

2. Do dnia 1 listopada 2007 r. państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zatrzymaniu: a) do dnia 31 grudnia 2011 r. do 100 % składowej pułapów krajowych, o których mowa w art. 41, odpowiadających niektórym uprawom owoców i warzyw innym niż uprawy roczne wymienione w akapicie trzecim niniejszego ustępu, które są dostarczane w celu przetworzenia i kwalifikują się w ramach systemu pomocy określonego w rozporządzeniach (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 2202/96; oraz od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. do 75 % składowej krajowych pułapów, o których mowa w art. 41, odpowiadających niektórym uprawom owoców i warzyw innym niż uprawy roczne wymienione w akapicie trzecim niniejszego ustępu, które są dostarczane w celu przetwarzania i kwalifikują się na mocy systemu pomocy określonego w rozporządzeniach (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 2202/96.

Państwo członkowskie

Kwota (w mln EUR na rok kalendarzowy)

Francja Włochy Cypr Malta Węgry Rumunia Polska Portugalia Słowacja

8,033 183,967 0,274 0,932 4,512 1,738 6,715 33,333 1,018

b)

4. Składowa pułapów krajowych, o których mowa w ust. 2, odpowiadających uprawom owoców i warzyw innym niż uprawy roczne, przedstawia się następująco:

W takim przypadku oraz w ramach limitu pułapu ustanowionego zgodnie z art. 64 ust. 2 dane państwo członkowskie dokonuje, w ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na rzecz rolników. Dodatkowe płatności dokonywane są na rzecz rolników produkujących jeden lub więcej następujących owoców i warzyw dostarczanych w celu przetwarzania i kwalifikujących się w ramach systemu pomocy określonego w rozporządzeniach (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 2202/ 96, zgodnie z określeniem dokonanym przez dane państwo członkowskie i na warunkach przewidzianych w tytule IV rozdział 10 g: a) b) c) d) e) f) świeże figi; świeże owoce cytrusowe;

Państwo członkowskie

Kwota (w mln EUR na rok kalendarzowy)

Bułgaria Republika Czeska Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr w w w w w 2008 2009 2010 2011 2012

0,851 0,063 153,833 110,633 44,033 131,700 r.: r.: r.: r.: r.: 4,793 4,856 4,919 4,982 5,045 0,244 0,025 2,900 0,007”

Węgry

winogrona stołowe; gruszki; brzoskwinie i nektaryny; oraz niektóre odmiany śliwek uzyskane z odmiany d'Ente.

Rumunia Portugalia Słowacja

14) skreśla się art. 71 g;

3. Składowa pułapów krajowych, o których mowa w ust. 1, odpowiadających pomidorom, przedstawia się następująco:

15) w art. 71k ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

Państwo członkowskie

Kwota (w mln EUR na rok kalendarzowy)

Bułgaria Republika Czeska Grecja Hiszpania

5,394 0,414 35,733 56,233

„Jednak w związku z włączeniem płatności z tytułu owoców i warzyw do systemu płatności jednolitych, do dnia 1 kwietnia 2008 r. lub do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego pierwszy rok stosowania systemu płatności jednolitych, nowe państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu odstępstwa określonego w akapicie pierwszym.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.