Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 32

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 10h

L 273/23

16) w tytule IV po rozdziale 10f dodaje się rozdziały w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 10g

PRZEJŚCIOWE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OWOCÓW MIĘKKICH

Artykuł 110v

PRZEJŚCIOWE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OWOCÓW I WARZYW

Płatność z tytułu owoców miękkich 1. Przejściowa pomoc obszarowa ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do truskawek oznaczonych kodem CN 0810 10 00 i malin oznaczonych kodem CN 0810 20 10, które są dostarczane w celu przetworzenia. 2. Pomoc udzielana jest jedynie w odniesieniu do obszarów, których produkcja objęta jest umową dotyczącą przetwarzania na jeden z produktów określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/1996. 3. Wypłacona pomoc wspólnotowa wynosi 230 EUR/ha na rok. 4. Państwa członkowskie mogą przyznać pomoc krajową uzupełniającą pomoc wspólnotową. Całkowita wysokość pomocy wspólnotowej i krajowej nie przekracza 400 EUR/ha na rok. 5. Pomoc wypłacana jest jedynie w odniesieniu do maksymalnych krajowych powierzchni gwarantowanych przyznanych państwom członkowskim, jak następuje:


Krajowa powierzchnia gwarantowana (w hektarach)

Artykuł 110t Przejściowa pomoc obszarowa 1. W przypadku stosowania art. 68b ust. 1 lub art. 143bc ust. 1 podczas okresu, o którym mowa w tych przepisach, można udzielić przejściowej pomocy obszarowej, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale, rolnikom produkującym niektóre pomidory, zgodnie z określeniem państw członkowskich, dostarczane w celu przetworzenia. 2. W przypadku stosowania art. 68b ust. 2 lub art. 143bc ust. 2 podczas okresu, o którym mowa w tych przepisach, można udzielić przejściowej pomocy obszarowej, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale, rolnikom produkującym niektóre produkty z owoców i warzyw wymienionych w art. 68b ust. 2 akapit trzeci, zgodnie z określeniem państw członkowskich, dostarczane w celu przetworzenia. Artykuł 110u Kwota pomocy i kwalifikowalność 1. Państwa członkowskie na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów określają pomoc na hektar, na którym uprawiane są pomidory i każdy rodzaj owoców i warzyw wymienionych w art. 68b ust. 2 akapit trzeci. 2. Całkowita kwota płatności w żadnym przypadku nie przekracza pułapu określonego zgodnie z art. 64 ust. 2 lub art. 143bc. 3. Pomoc udzielana jest jedynie w odniesieniu do obszarów, których produkcja objęta jest umową dotyczącą przetwarzania na jeden z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/1996. 4. Państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie pomocy wspólnotowej od kolejnych obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, w tym od tego, czy rolnicy są członkami organizacji producentów lub grupy producentów uznanej na mocy odpowiednio art. 4 lub 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw (*). 5. Państwa członkowskie do dnia 1 listopada 2007 r. powiadamiają Komisję o swojej decyzji dotyczącej stosowania art. 68b lub art. 143bc, o kwocie zatrzymanej zgodnie z art. 68b lub art. 143bc i o kryteriach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Państwo członkowskie

Bułgaria Węgry Łotwa Litwa Polska

2 400 1 700 400 600 48 000

Jeżeli powierzchnia kwalifikująca się w danym państwie członkowskim i w danym roku jest większa niż maksymalna krajowa powierzchnia gwarantowana, wielkość pomocy, o której mowa w ust. 3, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do wielkości przekraczającej maksymalną krajową powierzchnię gwarantowaną. 6. Artykuły 143a i 143c nie mają zastosowania do przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich. (*) Dz.U. L 273 z dnia 17.10.2007, str. 1.”;

17) artykuł 143b ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nowe państwa członkowskie mogą podjąć decyzję w okresie nieprzekraczającym daty przystąpienia o zastąpieniu płatności bezpośrednich podczas okresu stosowania, o którym mowa w ust. 9, jednolitą płatnością obszarową obliczaną zgodnie z przepisami ust. 2, z wyjątkiem pomocy udzielanej z tytułu roślin energetycznych określonej w tytule IV rozdział 5 i przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich określonej w tytule IV rozdział 10h.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.