Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 32

Jednak rozkład organizacji producentów w różnych państwach członkowskich nie jest taki sam. W celu dalszego zwiększania atrakcyjności organizacji producentów należy w miarę możliwości uelastycznić ich działanie. Taka elastyczność powinna dotyczyć zwłaszcza zakresu produktów organizacji producentów, poziomu dozwolonej sprzedaży bezpośredniej oraz rozszerzenia zasad na producentów niebędących członkami, jak również umożliwienia stowarzyszeniom organizacji producentów prowadzenia działalności swoich członków oraz umożliwienia zlecania usługodawcom zewnętrznym wybranych rodzajów działalności, także w przypadku podmiotów zależnych, w obydwu przypadkach pod pewnymi warunkami.


(12) Organizacja producentów nie powinna zostać uznana

(8)

przez państwo członkowskie, w którym została ustanowiona, za zdolną do uczestnictwa w realizacji celów wspólnej organizacji rynku, jeżeli jej statut nie nakłada pewnych wymagań na nią i jej członków. Utworzenie i właściwe funkcjonowanie funduszy operacyjnych wymaga zazwyczaj przejęcia przez organizacje producentów nadzoru nad całością prowadzonej przez ich członków produkcji owoców i warzyw.

(13) Grupy producentów w państwach członkowskich, które

przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, zabiegające o uzyskanie statusu organizacji producentów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny mieć możliwość skorzystania z okresu przejściowego, w którym mogą uzyskać krajowe i wspólnotowe wsparcie finansowe w zamian za spełnienie pewnych zobowiązań.

(14) W celu zwiększenia odpowiedzialności organizacji produ-

(9)

(1) Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 58. (3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 67. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/84/WE (Dz.U. L 219 z 19.6.2004, str. 8).

centów w szczególności za podejmowane przez nie decyzje finansowe i w celu ukierunkowania środków publicznych im przyznanych na spełnienie przyszłych wymogów należy ustalić warunki wykorzystania tych środków. Wspólne finansowanie funduszy operacyjnych utworzonych przez organizacje producentów stanowi właściwe rozwiązanie. W szczególnych przypadkach należy zezwolić na dodatkowe możliwości finansowania. W celu nadzorowania wydatków wspólnotowych pomoc przyznana organizacjom producentów, które tworzą fundusze operacyjne, nie powinna przekraczać określonego progu.

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/3

(15) W regionach, w których organizacja produkcji jest słaba,

powinna istnieć możliwość przyznawania dodatkowych krajowych wkładów finansowych. W przypadku państw członkowskich, które pod względem struktur znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, powinna istnieć możliwość pokrywania tych wkładów przez Wspólnotę.

(16) W celu uproszczenia i obniżenia kosztów programu

pomocne mogłoby być zharmonizowanie, w miarę możliwości, procedur i zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy operacyjnych z procedurami i zasadami dotyczącymi programów rozwoju obszarów wiejskich przez zwrócenie się do państw członkowskich o opracowanie krajowej strategii na rzecz programów operacyjnych.

(17) W celu dalszego zwiększenia wpływu organizacji produ-

centów i ich stowarzyszeń oraz zapewnienia rynkowi pożądanej stabilności państwa członkowskie powinny mieć możliwość, pod pewnymi warunkami, rozszerzenia zasad – w szczególności zasad dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i ochrony środowiska, przyjętych przez organizacje producentów lub ich stowarzyszenia w danym regionie dla producentów będących ich członkami – na producentów niebędących członkami, którzy działają w danym regionie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.