Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 32

Na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, niektóre koszty związane z rozszerzeniem zasad powinny obciążać zainteresowanych producentów, ponieważ to oni będą czerpać korzyści z rozszerzenia tych zasad. Jednak producenci żywności ekologicznej nie powinni podlegać temu rozszerzeniu zasad bez zgody ze strony znacznej części tych producentów. W celu właściwego działania w sytuacjach kryzysowych niezbędne jest umożliwienie szybkiego rozszerzenia takich zasad na środki zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi.


(18) Pewna liczba różnorodnych programów pomocy dotyczą-

systemem płatności jednolitych. Należy również zadbać o to, by państwa członkowskie określiły kwoty referencyjne oraz liczby hektarów kwalifikujących się w ramach systemu płatności jednolitych na podstawie okresu reprezentatywnego dla rynków poszczególnych produktów z owoców i warzyw oraz odpowiednich obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów. Obszary upraw owoców i warzyw, w tym stałe uprawy owoców i warzyw, a także szkółki powinny kwalifikować się do systemu płatności jednolitych. Należy odpowiednio zmienić pułapy krajowe. Należy przewidzieć okresy przejściowe w celu zapewnienia danym sektorom dostatecznego czasu na dostosowanie się do włączenia do systemu płatności jednolitych. W szczególności należy przewidzieć płatności oddzielone od produkcji z tytułu owoców i warzyw oraz przejściową pomoc obszarową związaną z wielkością produkcji dla niektórych produktów przeznaczonych do przetworzenia, które kwalifikowały się na mocy obowiązujących systemów pomocy, a także truskawek i malin. Jeśli chodzi o te ostatnie produkty, pomoc wspólnotowa może być również uzupełniona dopłatą krajową. Należy również umożliwić Komisji przyjęcie szczegółowych przepisów wykonawczych oraz wszelkich niezbędnych środków przejściowych odnoszących się do powyższego.

(21) Produkcja owoców i warzyw jest trudna do przewidzenia,

cych niektórych owoców i warzyw została określona w rozporządzeniach (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 2202/96. Liczba i różnorodność tych programów spowodowały, że stały się one trudne do zarządzania. Ponieważ programy te były ukierunkowane na pewne określone owoce i warzywa, nie uwzględniały one w pełni regionalnych warunków produkcji i nie obejmowały wszystkich owoców i warzyw. Należy zatem znaleźć inne narzędzie wsparcia producentów owoców i warzyw.

(19) Ponadto programy pomocy dotyczące owoców i warzyw

a produkty łatwo się psują. Nawet niezbyt duże nadwyżki na rynku mogą spowodować poważne zakłócenia rynku. Wprowadzono kilka programów dotyczących wycofywania produktów z rynku, jednak okazały się one dość trudne do zarządzania. Należy zatem wprowadzić dodatkowe środki zarządzania kryzysami; stosowanie tych środków powinno być możliwie najprostsze. Włączenie wszystkich tych środków do programów operacyjnych organizacji producentów wydaje się w tej sytuacji najlepszym podejściem i powinno również umożliwić zwiększenie atrakcyjności organizacji producentów w oczach producentów. Jednak w celu umożliwienia rozszerzenia środków zarządzania kryzysami na producentów niebędących członkami organizacji producentów państwa członkowskie powinny być upoważnione w okresie przejściowym do udzielania pomocy państwa w takich przypadkach. Pomoc jednak powinna być niższa od pomocy, jaką otrzymują członkowi organizacji producentów w celu zachęcenia do członkostwa. Funkcjonowanie tej pomocy państwa powinno być skontrolowane pod koniec okresu przejściowego.

(22) Włączenie ziemniaków jadalnych do systemu ustanowio-

nie zostały w pełni włączone do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (1). Spowodowało to pewne utrudnienia i ograniczenia w zarządzaniu tymi programami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.