Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1

Strona 1 z 32
17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(3)

i orientacji rynkowej przedmiotowego sektora w celu osiągnięcia zrównoważonej produkcji, konkurencyjnej zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, ograniczenie fluktuacji dochodów producentów wynikającej z kryzysów na rynku, zwiększenie spożycia owoców i warzyw we Wspólnocie oraz kontynuowanie podjętych w sektorze prac na rzecz zachowania i ochrony środowiska.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jako że cele te nie mogą w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie z uwagi na wspólny charakter rynku owoców i warzyw, a mogą ze względu na potrzebę dalszego działania być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Obecny system dotyczący sektora owoców i warzyw został ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (2), rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (3) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzającym program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (4). Zdobyte doświadczenia wskazuje, że konieczna jest zmiana systemu dotyczącego sektora owoców i warzyw, aby osiągnąć następujące cele: zwiększenie konkurencyjności

(4)

(2)

Komisja złożyła oddzielny wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych, który mógłby wstępnie uwzględnić niektóre przepisy o charakterze horyzontalnym, obejmujące sektor owoców i warzyw i mające zastosowanie do szeregu innych produktów rolnych, zwłaszcza przepisy dotyczące komitetu zarządzającego. Należy zachować takie przepisy w rozporządzeniach (WE) nr 2200/96 i (WE) nr 2201/96. Przepisy te należy jednak zaktualizować, uprościć i ujednolicić w celu umożliwienia ich łatwego włączenia do rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych.

(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, str. 53. (2) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (3) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2005 r. (4) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

(5)

W odniesieniu do innych przepisów właściwych dla sektora owoców i warzyw zakres zmian w obecnym systemie stwarza konieczność, dla zachowania jasności, włączenia wszystkich takich przepisów do oddzielnego rozporządzenia. Jeżeli przepisy te mają w pewnym stopniu również charakter horyzontalny i mają zastosowanie do szeregu innych produktów rolnych, jak na przykład przepisy

L 273/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.