Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

Data ogłoszenia:2007-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 3

Strona 1 z 7
19.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zdefiniować symbol wspólnotowy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006. Artykuł 22 akapit drugi tego rozporządzenia stanowi, że stosowanie symbolu w odniesieniu do produktów wspólnotowych będzie obowiązkowe, począwszy od 1 maja 2009 r., bez uszczerbku dla produktów wprowadzonych do obrotu przed tą datą. Jednak w związku z tym, że podmioty mogą stosować symbol dobrowolnie przed upływem tego terminu, należy określić zasady dotyczące wykorzystywania symbolu obowiązujące od dnia 1 lipca 2008 r.

Rozporządzenie (WE) nr 509/2006 uchyliło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (2). Ze względu na potrzebę zachowania jasności rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1848/93 (3), ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2082/92, należy uchylić i zastąpić nowym rozporządzeniem. Rozporządzenie (WE) nr 509/2006 stanowi, że aby produkt rolny lub środek spożywczy mógł zostać uznany za gwarantowaną tradycyjną specjalność, musi być zgodny ze specyfikacją produktu. Należy przewidzieć szczegółowe zasady dotyczące informacji zawieranych w specyfikacji produktu, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrowanych nazw, opisu produktu, metody produkcji oraz sprawdzania jego specyficznego charakteru. Należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące nazw, które nie są podawane w alfabecie łacińskim, oraz rejestracji w więcej niż jednym języku. Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 509/2006 stanowi, że specyfikacja może określać możliwość dołączania do zarejestrowanej nazwy etykiety z określoną formą słowną przewidzianą do tłumaczenia na języki inne niż język, w którym nazwa została zarejestrowana. Chociaż specyfikacja nie musi zawierać tłumaczenia takiej formy słownej, należy w niej zawrzeć oryginalny tekst, który ma zostać przetłumaczony. Specyfikację produktu należy przedstawić w sposób zwięzły, unikając opisów poprzednich praktyk, które nie są już stosowane, oraz powtarzania wymogów ogólnych. Należy określić maksymalną długość specyfikacji produktu.

zmie122 zmie371

(7)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 509/2006 stanowi, że producent zamierzający po raz pierwszy wyprodukować gwarantowaną tradycyjną specjalność uprzednio powiadamia o tym wyznaczone organy lub jednostki sprawdzające zgodność ze specyfikacją produktu. Aby zapewnić przejrzystość i właściwe działanie kontroli, wyznaczone organy lub jednostki powinny przekazywać państwom członkowskim, a w przypadku krajów trzecich – Komisji, nazwy i adresy producentów, w których przypadku dokonuje się sprawdzania zgodności ze specyfikacją produktu.

(8)

W celu spójnego stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 509/2006 należy określić procedury oraz przewidzieć modele dotyczące specyfikacji produktów oraz wnoszenia sprzeciwów i zmian.

(3)

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Specyfikacja produktu 1. Specyfikacja produktu, o której mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 509/2006, zawiera informacje wymagane w pkt 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 32 z 200719.10.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 8 października 2007 r. zmieniająca protokół nr 4 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L275 - 30 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L275 - 27 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L275 - 25 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1110/2007

 • Dz. U. L275 - 23 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni października 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L275 - 19 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L275 - 16 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L275 - 1 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.