Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 32

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 8 października 2007 r. zmieniająca protokół nr 4 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 32

Strona 1 z 2
L 275/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE/DANIA-WYSPY OWCZE z dnia 8 października 2007 r. zmieniająca protokół nr 4 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2007/671/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (7)


Artykuł 1 protokołu nr 4 powinien zostać zmieniony,

uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym-Wysp Owczych, z drugiej strony (1), zwaną dalej „umową”, w szczególności jej art. 34 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W protokole nr 4 do umowy wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 tekst zawarty w tabeli dotyczący kodów CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41 otrzymuje brzmienie:

Kontyngent taryfowy (TQ) w tonach

Na mocy art. 1 protokołu nr 4 do umowy Wspólnota przyznała koncesje taryfowe na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, w odniesieniu do rocznego kontyngentu taryfowego w wysokości 5 000 ton. Na mocy decyzji Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze nr 2/98 (2), wielkość tego kontyngentu zwiększono do 10 000 ton, począwszy od dnia 1 stycznia 2000 r. Władze Wysp Owczych przedłożyły wniosek dotyczący zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na ten produkt. Należy zatem zezwolić na podwojenie istniejącego rocznego kontyngentu taryfowego. Pasza dla ryb, która jest przywożona w ramach preferencyjnego przywozu, nie może zawierać dodatku glutenu. Omawiany kontyngent podlega klauzuli przeglądu. Zgodnie z art. 31 ust. 2 w ramach wspólnego komitetu prowadzona jest regularna wymiana informacji w tym celu.

«Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna

(2)

ex 2309 90 10 (*) ex 2309 90 31 (*) ex 2309 90 41 (*)

Pasza dla ryb

0

20 000

(3)

(*) Pasza dla ryb przywożona w ramach preferencyjnego przywozu nie może zawierać dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.»

(4)

2) w art. 1 dodaje się tekst w brzmieniu: „W odniesieniu do kontyngentów taryfowych otwartych dla paszy dla ryb objętej kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41 stosuje się, co następuje: 1. Władze Wysp Owczych potwierdzają, że pasza dla ryb wywożona do UE w ramach niniejszego preferencyjnego kontyngentu taryfowego nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy. Wspólnota Europejska może przeprowadzać na terytorium Wysp Owczych kontrole dotyczące składu paszy dla ryb, zwłaszcza w odniesieniu do zawartości glutenu.

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2. (2) Dz.U. L 263 z 26.9.1998, str. 37.

19.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/33

2. Sposób przeprowadzania kontroli dotyczących składu paszy dla ryb jest określony w załączniku I do niniejszego protokołu. Jeśli dowody uzyskane w wyniku kontroli świadczą o niespełnianiu warunków wymaganych dla przyznania preferencji przywozowych, Komisja może zawiesić obowiązywanie tych preferencji do chwili spełnienia odpowiednich warunków.” 3) dołączony załącznik zostaje załączony. Artykuł 2 Wspólny komitet monitoruje stosowanie omawianego kontyngentu taryfowego. W zależności od wykorzystania kontyngentu i rozwoju warunków rynkowych wspólny komitet dokonuje przeglądu omawianego kontyngentu taryfowego po upływie czterech lat.

Artykuł 3 Przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 jest obliczany pro rata temporis od dnia 1 grudnia 2007. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po jej przyjęciu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 30 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L275 - 27 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L275 - 25 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1110/2007

 • Dz. U. L275 - 23 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni października 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L275 - 19 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L275 - 16 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L275 - 3 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dz. U. L275 - 1 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.