Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 276 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie programu pomocy przewidzianego przez Włochy na rzecz sektora hodowli zwierząt i sektora uprawy drzew oliwnych na podstawie art. 4 i 5 ustawy nr 290/99, art. 15 ust. 16 ustawy nr 67/88 i ustawy nr 252/91 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4769)

Data ogłoszenia:2007-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 276 POZ 1

Strona 1 z 27
19.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie programu pomocy przewidzianego przez Włochy na rzecz sektora hodowli zwierząt i sektora uprawy drzew oliwnych na podstawie art. 4 i 5 ustawy nr 290/99, art. 15 ust. 16 ustawy nr 67/88 i ustawy nr 252/91 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4769)


(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/655/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 195 z dnia 20 sierpnia 1999 r.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu przekazanych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

I. (1) POSTĘPOWANIE

Pismem z dnia 25 października 1999 r., zarejestrowanym w dniu 5 listopada 1999 r., władze włoskie potwierdziły, że projekt ustawy został przekształcony w ustawę nr 290/99. Pismo to zawierało w załączniku treść przyjętej ustawy oraz część informacji, o które Komisja wnioskowała pismem z dnia 28 stycznia 1999 r. Na podstawie ww. informacji program pomocy został wpisany do rejestru pomocy niezgłoszonych pod numerem NN 155/99. Pismem z dnia 24 lutego 2000 r. (2) Komisja poinformowała Włochy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania w myśl art. 88 ust. 2 Traktatu WE wobec art. 4 i 5 ustawy nr 290/99, art. 15 ust. 16 ustawy nr 67/88 z dnia 1 marca 1988 r. (Ustawa finansowa Legge finanziaria z 1988 r.) oraz ustawy nr 252/91 z dnia 8 sierpnia 1991 r. Ponadto w tym samym piśmie Komisja poinformowała Włochy, że nie ma zastrzeżeń co do innych artykułów (art. 1, 2, 3, 6, 7 i 8) ustawy nr 290/99, ponieważ nie ustanawiają one pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. W tym samym piśmie Komisja nakazała Włochom dostarczyć – w myśl art. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (3) – w ciągu miesiąca od otrzymania tego pisma wszelkie dokumenty, informacje

(5)

Pismem z dnia 6 sierpnia 1998 r., zarejestrowanym w dniu 12 sierpnia 1998 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej poinformowało Komisję, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE, o projekcie ustawy o przedłużeniu terminów w sektorze rolniczym. Ustawa ta została zarejestrowana jako pomoc nr N 490/1998. Pismem z dnia 30 listopada 1998 r., zarejestrowanym w dniu 4 grudnia 1998 r., władze włoskie odpowiedziały na wniosek Komisji z dnia 1 października 1998 r. dotyczący udzielenia informacji Pismem z dnia 13 września 1999 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich o przekazanie jej informacji, o które wnioskowała pismem z dnia 28 stycznia 1999 r., a których do tej pory nie otrzymała. W tym samym piśmie Komisja wezwała władze włoskie, by potwierdziły informacje prasowe, według których projekt ustawy został przekształcony przez Parlament w ustawę nr 290 z dnia 17 sierpnia

(6)

(2)

(3)

(7)

( ) Dz.U. C 148 z 27.5.2000, str. 2.

1

(2) SG(2000) D/101808. (3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

L 276/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2007

i elementy konieczne do oceny zgodności przedmiotowych pomocy.

(8)

w dniu 28 lutego 2003 r., zawierającym informacje, których Komisja zażądała pismem z dnia 8 maja 2002 r.

(18) Po spotkaniu urzędników Komisji z władzami włoskimi,

Decyzja Komisji o wszczęciu ww. postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag. Pismem z dnia 23 marca 2000 r. władze włoskie zwróciły się z prośbą o przedłużenie o 30 dni ustanowionego przez Komisję terminu przedstawienia informacji wymaganych w związku ze wszczęciem postępowania. przedstawiły Komisji swoje uwagi odnośnie do wszczętego postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 276 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L276 - 22 z 200719.10.2007

    Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 12/05 (ex N 611/03), której Niemcy planują udzielić na rzecz spółki e-glass AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6587 wersja ostateczna) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.