Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 276 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 12/05 (ex N 611/03), której Niemcy planują udzielić na rzecz spółki e-glass AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6587 wersja ostateczna) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 276 POZ 22

Strona 1 z 17
L 276/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r.

19.10.2007

w sprawie pomocy państwa C 12/05 (ex N 611/03), której Niemcy planują udzielić na rzecz spółki e-glass AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6587)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/656/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności art. 9 tego rozporządzenia, wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (2) oraz uwzględniając ich stanowiska, a także mając na uwadze, co następuje:


1. (1) POSTĘPOWANIE (5)

W piśmie z dnia 8 lutego 2005 r., zarejestrowanym dnia 9 lutego 2005 r., Niemcy przekazały informacje uzupełniające.

W piśmie z dnia 24 lutego 2005 r., o numerze referencyjnym D/51447, Komisja umożliwiła Niemcom zajęcie stanowiska odnośnie do zamiaru Komisji polegającego na cofnięciu jej decyzji z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz na wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego. Niemcy przekazały swoje stanowisko w piśmie z dnia 4 marca 2005 r., które zarejestrowano dnia 8 marca 2005 r.

(6)

W piśmie z dnia 15 grudnia 2003 r., zarejestrowanym dnia 18 grudnia 2003 r., Niemcy zgłosiły Komisji planowaną pomoc inwestycyjną na rzecz spółki e-glass AG, Osterweddingen, (N 611/03) i tym samym spełniły obowiązek zgłoszenia dużej pomocy indywidualnej określony we wspólnotowych ramach wielosektorowych pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r. (3) (w dalszej części zwanych „MSR 1998”). W dniu 23 stycznia i 27 lutego 2004 r. Komisja poprosiła o informacje uzupełniające. Niemcy przekazały wymagane informacje w piśmie z dnia 13 lutego 2004 r., zarejestrowanym w tym samym dniu, oraz z dnia 4 marca 2004 r., również zarejestrowanym w tym samym dniu. Dnia 20 kwietnia 2004 r. Komisja zatwierdziła pod numerem referencyjnym C(2004) 1350 wersja ostateczna, intensywność pomocy zgłoszoną zgodnie z MSR 1998 na rzecz spółki e-glass AG. W piśmie z dnia 25 października 2004 r., zarejestrowanym dnia 26 października 2004 r., Niemcy poinformowały Komisję, że część informacji o właścicielach spółki e-glass AG w pierwotnym zgłoszeniu była nieprawidłowa i poprosiły Komisję o zmianę decyzji z dnia 20 kwietnia 2004 r.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2005 r., o numerze referencyjnym C(2005) 1114 wersja ostateczna, Komisja poinformowała Niemcy, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE odnośnie do pomocy na rzecz spółki e-glass AG. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do zajęcia stanowisk.

(7)

Niemcy przekazały swoje stanowisko w piśmie z dnia 7 czerwca 2005 r., które zarejestrowano dnia 9 czerwca 2005 r.

(8)

(2)

Komisja otrzymała stanowiska zainteresowanych stron w piśmie z dnia 3 października 2005 r., zarejestrowanym dnia 4 października 2005 r., z dnia 7 października 2005 r., zarejestrowanym dnia 10 października 2005 r., oraz z dnia 10 października 2005 r., zarejestrowanym w tym samym dniu. Komisja przekazała Niemcom otrzymane stanowiska i umożliwiła im ustosunkowanie się do nich. Niemcy przekazały swoje uwagi w piśmie z dnia 22 listopada 2005 r., które zarejestrowano dnia 25 listopada 2005 r.

(3)

2. (9)

OPIS ŚRODKA POMOCY

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. C 220 z 8.9.2005, str. 3. (3) Dz.U. C 107 z 7.4.1998, str. 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 276 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L276 - 1 z 200719.10.2007

    Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie programu pomocy przewidzianego przez Włochy na rzecz sektora hodowli zwierząt i sektora uprawy drzew oliwnych na podstawie art. 4 i 5 ustawy nr 290/99, art. 15 ust. 16 ustawy nr 67/88 i ustawy nr 252/91 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4769)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.