Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 18

Strona 1 z 3
L 277/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

gdy w tym samym okresie nastąpił znaczny spadek przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych z Indii (produkt objęty postępowaniem).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenie podstawowe) (1), w szczególności jego art. 9 i 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

We wniosku o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie zarzutu obejścia obowiązujących środków utrzymywano, że jeden producent eksportujący, wytwarzający produkt objęty postępowaniem pochodzący z Indii, po nałożeniu środków dokonywał wywozu produktu objętego dochodzeniem do powiązanego przedsiębiorstwa we Wspólnocie. Omawiane przedsiębiorstwo dokonywało wówczas operacji wykańczania we Wspólnocie, aby z produktu objętego postępowaniem wytworzyć produkt objęty dochodzeniem.

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki i poprzednie dochodzenia

(1)

Zarzucano ponadto że nie było innej racjonalnej przyczyny ani ekonomicznego uzasadnienia takich zmian niż istnienie cła antydupmingowego na niektóre systemy elektrod grafitowych pochodzące z Indii. Ostatecznie wnioskodawca twierdził, że skutki naprawcze istniejącego cła antydumpingowego na przywóz produktu objętego postępowaniem zostały osłabione pod względem ilości oraz że dumping miał miejsce w odniesieniu do wcześniej ustalonej wartości normalnej produktu objętego postępowaniem.

W wyniku postępowania antydumpingowego i postępowania antysubsydyjnego Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1629/2004 (2) (rozporządzenie pierwotne) ostateczne cło antydupmingowe w wysokości 0 % na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii. Jednocześnie rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 (3) nałożono cła wyrównawcze w wysokości między 7,0 % a 15,7 % na ten sam przywóz.

(6)

3. Wszczęcie dochodzenia 2. Wniosek

(2) (7)

Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego w dniu 15 stycznia 2007 r. Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie zarzutu obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii. Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Grafitu (ECGA) w imieniu wspólnotowych producentów niektórych systemów elektrod grafitowych.

Komisja wszczęła dochodzenie rozporządzeniem (WE) nr 216/2007 (4) (rozporządzenie wszczynające) dotyczące zarzutu obejścia i na mocy art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego poleciła władzom celnym rejestrować przywóz produktu objętego dochodzeniem, tj. prętów ze sztucznego grafitu o średnicy co najmniej 75 mm pochodzących z Indii, objętych kodem CN ex 3801 10 00 (kod Taric 3801 10 00 10), począwszy od dnia 2 marca 2007 r.

4. Dochodzenie

(3)

Wniosek zawierał dowody prima facie wskazujące, że nastąpiła zmiana w strukturze handlu po nałożeniu środków antydumpingowych na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii, na co wskazywał znaczący wzrost przywozu sztucznego grafitu z Indii (produkt objęty dochodzeniem), podczas

(8)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 10. (3) Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 275 z 19.10.2007)

 • Dz. U. L277 - 29 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L277 - 25 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405) (1)

 • Dz. U. L277 - 23 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. L277 - 22 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L277 - 15 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 10 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L277 - 7 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L277 - 5 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L277 - 1 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.