Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 23

20.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/23

DECYZJA RADY z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu (2007/673/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Konwencję sporządzoną na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 1,


Artykuł 1 W akcie Rady (1999/C 26/01) w sprawie przepisów dotyczących plików do analizy Europolu wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając inicjatywę Republiki Finlandii, 1) artykuł 3 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), „Po otrzymaniu danych określa się w możliwie najkrótszym terminie, w jakim zakresie dane są włączane do danego pliku.”;

uwzględniając projekt sporządzony przez Zarząd Europolu,

a także mając na uwadze, co następuje:

2) artykuł 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(1)

Konwencja o Europolu zawiera w tytule III przepisy dotyczące plików roboczych do celów analizy; zostały one zmienione Protokołem sporządzonym na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) zmieniającym tę konwencję; w szczególności zmieniono art. 10, 12, 16 i 21 Konwencji o Europolu, stanowiące ramy prawne dla otwarcia pliku do analizy oraz gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i usuwania zawartych w nich danych osobowych.

„3. Polecenia, o których mowa w niniejszym artykule, wraz z późniejszymi zmianami, są wydawane zgodnie z procedurą określoną w art. 12 Konwencji o Europolu.”;

3) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

(2)

Przepisy wykonawcze dla plików roboczych do celów analizy zostały przyjęte aktem Rady (1999/C 26/01) z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu (3). Przepisy te wymagają dostosowania ze względu na zmiany w powyższym protokole do Konwencji o Europolu. W związku z tym akt powinien zostać odpowiednio zmieniony.

„Uczestnicy analizy przeprowadzają ocenę potrzeby zachowania roboczego pliku do analizy zgodnie z art. 12 Konwencji o Europolu. Na podstawie oceny dyrektor podejmuje decyzję o zachowaniu lub zamknięciu pliku. Dyrektor informuje Zarząd o swojej decyzji.”;

(3)

Po konsultacji ze Wspólnym Organem Nadzorczym,

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona Protokołem sporządzonym na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) zmieniającym tę konwencję (Dz.U. C 2 z 6.1.2004, str. 3). (2) Opinia z dnia 4 września 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 1. Akt ostatnio zmieniony aktem Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniającym regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (Dz.U. C 24 z 31.1.2003, str. 1).

„3. Dane osobowe nie mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż określony w art. 12 ust. 4 Konwencji o Europolu. W przypadku gdy w następstwie zachowania pliku do analizy, dane dotyczące osób, o których mowa w art. 6 ust. 3–6, są przechowywane przez okres dłuższy niż pięć lat, Wspólny Organ Nadzorczy jest o tym odpowiednio powiadamiany.”;

L 277/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

4) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

„Artykuł 12 a Uczestnicy projektu analizy w rozumieniu art. 10 ust. 2 Konwencji o Europolu uzyskują upoważnienie do wyszukiwania danych wyłącznie po akredytacji uczestników przez Europol i po przejściu szkolenia w sprawie szczególnych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących Europolu.”; 6) skreśla się art. 15 ust. 4 i 5.

a) w ust. 2 skreśla się akapit pierwszy, a tekst akapitu drugiego poprzedza się numerem „2.”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działania analityczne i rozpowszechnianie wyników analizy mogą się rozpocząć niezwłocznie po otwarciu pliku do analizy zgodnie z art. 12 ust. 1 Konwencji o Europolu. W przypadku gdy Zarząd zwróci się do dyrektora Europolu o zmianę polecenia otwarcia lub zamknięcia pliku, dane, które nie mogą zostać włączone do pliku, lub – jeżeli plik ma zostać zamknięty – wszystkie dane zawarte w tym pliku zostają natychmiast usunięte.”;

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 15 października 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

5) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 275 z 19.10.2007)

 • Dz. U. L277 - 29 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L277 - 25 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405) (1)

 • Dz. U. L277 - 22 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L277 - 18 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 15 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 10 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L277 - 7 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L277 - 5 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L277 - 1 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.