Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 25

Strona 1 z 3
20.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/25

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/674/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

kwocie 2 milionów EUR. Sprawa została zarejestrowana pod numerem N 250/2005. W piśmie z dnia 2 czerwca 2005 r. Komisja przesłała pytania dodatkowe dotyczące powiadomienia, na które Francja odpowiedziała pismem z dnia 12 lipca 2005 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

Pismem z dnia 6 września 2005 r. Komisja poinformowała Francję o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu wobec zgłoszonego środka określonego w motywie 2. Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowej pomocy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

1. PROCEDURA (1)

Decyzją z dnia 20 stycznia 2005 r. (2) Komisja upoważniła Francję do przyznania pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa Ernault. Pomoc polegała na udzieleniu pożyczki w kwocie 2 milionów EUR o stopie oprocentowania 4,43 % oraz na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, liczonych począwszy od dnia wypłaty pierwszych kwot pożyczki przedsiębiorstwu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze francuskie powyższa pomoc została uruchomiona w dniu 14 lutego 2005 r.

Komisja otrzymała uwagi ze strony władz francuskich, zarejestrowane w dniach 16 listopada 2005 r., 16 maja 2006 r., 29 czerwca 2006 r., 24 lipca 2006 r. oraz 21 września 2006 r. Spotkania władz francuskich ze służbami Komisji odbyły się w dniach 3 lipca 2006 r. i 26 października 2006 r.

(5)

Pismem z dnia 13 grudnia 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 14 grudnia 2006 r., władze francuskie poinformowały Komisję, że przedsiębiorstwo Ernault jest objęte postępowaniem układowym oraz że wycofują powiadomienie o pomocy na restrukturyzację.

(2)

Pismem z dnia 19 maja 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 23 maja 2005 r., Francja powiadomiła Komisję o swoim zamiarze przyznania przedsiębiorstwu Ernault pomocy na restrukturyzację w

(6)

(1) Dz.U. C 324 z 21.12.2005, str. 23. (2) Dz.U. C 16 z 21.1.2006, str. 21. Sprawa N 575/04 – Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa ERNAULT.

Pismem z dnia 2 marca 2007 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 5 marca 2007 r., władze francuskie poinformowały Komisję, że w dniu 13 września 2006 r. zgłosiły zarządcy sądowemu zajmującemu się sprawą Ernault wierzytelność związaną z pomocą na ratowanie przedsiębiorstwa.

(3) Patrz: przypis 1 powyżej.

L 277/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

2. POMOC NA RATOWANIE (7)

(12)

W wymienionej wyżej decyzji z dnia 20 stycznia 2005 r. Komisja uznała, że pożyczka w kwocie 2 milionów euro jest zgodna ze wspólnym rynkiem, jako udzielana w ramach pomocy na ratowanie w rozumieniu wytycznych wspólnotowych (zwanych dalej „wytycznymi”) dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (4). Ocena ta była oparta na zachowaniu pewnych warunków, w szczególności na zobowiązaniu władz francuskich do przedłożenia Komisji planu likwidacji, planu restrukturyzacji lub dowodu, że pożyczka została w całości zwrócona, w terminie sześciu miesięcy liczonych od dnia wydania zgody przez Komisję na udzielenie pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 275 z 19.10.2007)

 • Dz. U. L277 - 29 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L277 - 23 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. L277 - 22 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L277 - 18 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 15 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 10 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L277 - 7 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L277 - 5 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L277 - 1 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.